Maphelo a Mmebutla

© Judy Stuart

Mebutla ya gae e swanetšwe go dula gare ga serobe gore e kgone go rua gabotse le go boloka tikologo. E fela mebutla e bota go bang ba yona go re e phele. Gore mebutla e phele gabotse molemi o swanetše go gomarela melao ye:

Go se be le Lenyora, Tlala le Phepompe

Mmutla o mongwe le o mongwe o swanetše go ba le dijo tše di lekanego le meetsi a hlwekilego ka tšatši le lengwe le lengwe gore o kgone go gola gabotse.

Go se be le Kgatelelo

Mmutla o mongwe le o mongwe o swanetše go ba le serobe se se gola seo se na lego sekgoba gore o kgone go sepela gare ga sona le go o šireletša gare ga bose bjo bobe le dibata.

Go se be le Bohloko, Kgobalo le Malwetši

Mmutla o mongwe le o mongwe o swanetše go hlolwa ka mehla go netefatša gore mmutla o phetše gabotse le goe o bolokegile gare ga diphelakadingwe. Serobe sa gona ga swanela go ba le motato o tšweletšego ka ge go o tla gobatša phoofolo.

Go Swanetše go be le Tokelo ya go Hlagiša Maitshwaro

Serobe se swanetše go ba se se telele gore mmutla o kgone go dula godimo ga maotla a ka morago. Sekgoba mo fase se fa mmutla tokologo ya go naba le go taboga gabotse.

Go se be le Kgatelelo le Letšhogo

Mmutla o swanetše go šireletšwa gare ga medumo, mašata, dimpša le dibata gomme ga wa swanelwa go tlogelwa o swere ke tlala goba gare ga bohloko. Go bohlokwa kudu go swara mebutla ka tswanelo. Ge o kuka mmutla o swanetše go kwa o bolokegile gare ga diatla tša gago gomme o se ke wa o kuka ka ditsebe. Bala pele ka tša 'Go Swara Mmutla'.
Ge melao ye mehlano e ka latelwa gabotse mmutla o tla kgona go tšweletša tema ya wona gomme wa belega gabotse

Translated by Lebogang Sewela