Kunakekelwa Kwabologwaja

© Judy Stuart

Bologwaja labafuyiwe kufanele bagcinwe endlini yabo kuze bakhone kutalana kahle. Kepha bologwaja batsembele kubantfu lababakhulisako. Kuze bente siciniseko kutsi bologwaja baphila kahle, kufanele balandzele lena mitsetfo.

Bangahlali Bomile, Balambile Futsi Bangenamsoco

Bonkhe bologwaja babe nekudla nemanti lasezingeni onkhe emalanga, kuza bakhule futsi bakhicite.

Bahlale Bakhululekile

Wonkhe logwaja kufanele abe nendlu lenkhulu kutsi akhone kuhamba kahle futsi bavikeleke emakhateni nasebungotini.

Vikele Ekuguleni Nasetifeni

Wonkhe logwaja kufuneka ahlale ahlolwa kwenta siciniseko kutsi baphilile futsi abanawo emakhatane. Emawayela lacijile kufanele angaveli ngoba atolimata tilwane.

Akhululeke

Lendlu yabologwaja kufuneka ibe yindze khona logwaja atokhona kusukuma emengetinyawo phindze akhone kutelula kahle.

Akhululeke Angesabi Lutfo

Ologwaja kufanele bavikeleke emsindvweni, etinjeni kanye naletinye tilwane letingalimata logwaja, futsi akufuneki tiyekelwe tilambile kungenasizatfu. Kubamba kahle bologwaja kumcoka. Nawubamba logwaja kumcoka kutsi ativele akhululekile. Fundza kabanti ngekubamba bologwaja.
Nangabe letintfo letisihlanu tilandzelwa, bologwaja batowenta kahle.

Translated by Thandokuhle Motha