Ihlalakuhle Yemiqasa

© Judy Stuart

Imiqasa efuyiwa emakhaya kufanele ibekwe emahogweni umuntu nakafuna ukuba mfuyi ophumelelako, ukwenzela ukuvikela nokubulunga ibhoduluko. Imiqasa ithembele kubanikazi 100% ekubeni iphile. Ukuqiniseka bona imiqasa iyasinda, umfuyi wemiqasa kufanele alandele imithatho emihlanu yephasi loke.

Ilungelo Lokobana Imiqasa Ingomi, Ingalambi, Begodu idle Ukudla Okwaneleko

Umqasa omunye nomunye fanele ube nokudla okwaneleko kanye namanzi wekwalithi elungileko, ukuze irhone ukukhula nokukhiqiza.

Ilungelo Lokuphathwa Kuhle

Umqasa omunye nomunye kufanele ube nehogo elikhulu ngokjwaneleko bonyana urhone ukutjhagala nokobana ubulungeke ezimeni nzezulu nanlwaneni eziyizumako.

Ilungelo Lokungalinyazwa, Ukungazwiswa Ubuhlungu, Nokuphathwa Malwelwe

Umqasa omunye nomunye kufanele uhlolwe ukuqinisela bona unepilo nokobana awuna-maparasites. Amahogo wawo kufanele enziwe ngendlela yokobana ungabi namadrada ahlolileko angawulimaza.

Ilungelo Lokuphandlusela Indlela Yokuphila Ejayelekileko

Amahogo kufanele abe phezulu ngokwaneleko ukuqiniseka bona imiqasa irhona ukuhlala ngenyawo zawo zangemva, ifluri nayho kufanele ivumele umqasa bona urhone ukuzilula, bewurhone nokulala ngehlangothi, bewurhone nokweqayeqa ngehogwenapho.

Ilungelo Lokungabinevalo Nokugandeleleka Ngokomkhumbulo

Imiqasa kufanele ikhandelwe emashadeni afana newezinja nezinye iinlwana eziwuzumako, begodu ukukafaneli itjhiywe ilambile namkha izwa ibuhlungu nanyana ngawuphi unobangela. Kubalulekile bona imiqasa iphathwe kuhle, lokha umqasa ugugwa namkha ubanjwa, kufanele uzizwe uvikelekile ezandleni zomuntu loyo ozabe awuguga begodu kufanele ungawugugi ngendlebe. Funda ngokuzeleko ngokobana ungawuguga njani umqasa.
Nangabe imithetho emihlanu le, ilandelwa, imiqasa izoyizalisa indima yawo ibe yifuyo ehle.

Translated by Busisiwe Skhosana