Nhlayiso wa Mpfundla

© Judy Stuart

Mimpfundla yale kaya yifanele ku pfaleriwa exivaleni hivahlayisi, kuva wu hlayiseka nakuva kuhlayisiwa mbango. Hambi swiritano, mimpfundla yitshembela 100% eka vahlayisi vawona kuva wu hanya. Kutiyisisa ku hanya ka wona, muhlayisi wa mpfundla vafanele ku landzelela ntlhanu wa milawu leyi tekeriwaka e nhlokweni misava hinkwayo.

Ntshuxeko eka Torha, Ndlala na Swakudya Sworinganela

Mpfundla wunwana na wunwana wufanele kuva na swakudya sworinganela na mati yo tenga masiku hinkwawo kuva wukula no kota ku andzisana.

Ntshuxeko eka Kupfumala Ntshamiseko

Mpfundla wunwana na wunwana wufanele kuva na xivala lexinga kula kuringanela leswaku wuta kota kufamba famba kahle xikanwe naku sirheleleka eka valala na maxelo.

Ntshuxeko eka Kutwa Kuvava, Kuvaviseka na Mavabyi

Mpfundla wunwana na wunwana wufanele ku kamberiwa kutiyisisa leswaku wuhanye kahle naswona awuna leswi tswongaka ngati ya wona. Xivala xa wona xifanele ku endliwa hindlela yakahle leswaku kungavi na tinsimbi letinga vavisaka mpfundla.

Ntshuxeko wo Hanya Vutomi bya Ntolovelo

Xivala xifanele kuva xilehile kuringana leswaku mfpundla wunga kota kutshama hi milenge yale ndzhaku, wukota kuti olola, ku vumbuluka naku tlula tlula exivaleni hiku olova.

Ntshuxeko Kusuka eka ku Chava na Ntshikelelo

Mpfundla wufanele ku sirheleriwa eka mimpfumawulo leyi rhasaka, mimpfumwaulo leyinga langutelekangiki, timbyana na valala vanwana naswona awufanelangi kusiyiwa na ndlala kumbe wurikarhi wutwa kuvava. Makhomelo ya kahle ya mpfundla yana nkoka swinene. Loko ku tlakuriwa kumbe ku khoma mpfundla, wufanele kutitwa wuhlayisekile emavokweni ya nwinyi wa wona naswona awufanelanga kuva wutlakuriwa hi tindleve. Hlaya totala hi ‘How to Handle a Rabbit’.
Loko milawu leyinga laha e henhla yolandzeleriwa, mpfundla nawona wuta endla leswifaneleke naku tisa mbuyelo.

Translated by Ike Ngobeni