Stinking Grass
Bojang jo bo Nkgang Monko o o Seng Monate

© D. Wesuls

Leina

Bojang jo bo nkgang monko o o seng monate

Leina la se Latini

Bothriochloa radicans

Tiriso

Ke bojang jo diphologolo di sa rateng go bo fula ka ntlha ya monko wa bona o o seng monate, fela di na le go bo fula ka go tlhoka bojang bo bo fulwang bo se teng. Bo na le oli e botlhokwa e e nang le metswako e ka nnang 51.

Description

Ke bojang jo bo nnang bo talafetse ngwaga o otlhe, bo tshwarane kwa kutung ya jona. Matlhare le kutu ya jona di nkga thata ge di kgatlhwa. Matlhare a jona a botala jwa legodimo. Diphologolo di fula bojang jo, ge bo sa le jo bo bonnyenyane.

Lefelo Moo bo Melang

Bojang jo bo nkgang bo mela mo mafelong ao a omileng le mo majeng, bo rata mmu o o omeletseng wa mmopa fela bo na le go mela mo mefuteng e mengwe ya mmu. Gaufi le mangope mebotong ya matlapa le mo diolong tsa motlhwa. Bo mela mo Afrika e Borwago ya lebowa le go ya Uganda, Sudan le Ethiopia.

Go Thunya

Diphalane go ya Moranang mo Afrika Borwa.

Field Notes

Bojang jo bo nkgang bo reeletswe leina ka lefelo la matlhare a bojang a nkgang a kgoreletsang diphologolo go bo.