Stinking Grass
Utjani Obunukako

© D. Wesuls

Ibizo

Stinking Grass or Smelly Grass (Utjani Obunukako)

Ibizo lesi-Latin

Bothriochloa radicans

Ukusetjenziswa

Butjani obunganambithekiko obungadliwa ziinlwana ngebanga lomnuko wabo. Nanyana kunjalo iinlwana ziyabudla kwesinye isikhathi lokha nabungasekho utjani obunambithekako. Bune oli eqakathekileko eneenthako ezilinganiselwa ku-51.

Ihlathuulo

Butjani obukhula buhlangene, busabalale kodwana bungatjhingi phezulu. Amakari nesiqu sabo abanamakha nakakghadlhwako. Amakari anombala ohlazana. Iinlwana zibudla kwaphela lokha nabusesebutjha.

Indawo

Utjani Obunukako buhluma eendaweni ezomileko begodu buthanda ihlabathi elibumba. Nanyana kunjalo, buyahluma nehlabathini ehlanu kwamafleyi, endaweni enamatje nalapho kunomuhlwa khona. Bufumaneka e-Afrika engesewula, ukutjhinga etlhagwini bebuyokufinyelela ne-Uganda, Sudan ne-Ethiopia.

Isikhathi sokuhluma

October - April e-Sewula Afrika.

Okhunye

Utjani Obunukako buthiyelelwe ngebanga lomnuko wamakari wabo abenza bona bunganambitheki.