Stinking Grass
Bjang bjo bo Nkgang Monkgo o o Sego Bose

© D. Wesuls

Leina

Bjang bjo bo nkgang monkgo o o sego bose

Leina la seLatini

Bothriochloa Radicans

Chumisho

Ke bjang bo diphoofolo di sa ratego go bo fula ka lebaka la monkgo wa byona o o sego bose, e fela di na le go bo fula ka go hloka bjang bjo bo fulwago bo seng gona. Bo na le oli e bohlokwa e nago le metswako e ka ba go 51.

Moo di Hwetšwago Gona

Ke bjang bjo bo dulago bo talafet^se ngwaga kamoka bo swaranego kutunug ya bjona. Mahlare le kutu ya bjano di nkga kudu ge di kgatlwa. Mahlare a bjona a botala bja leratadima. Diphoofolo di fula bjang bjo ge bo sa le bjo boswa.

Felo mo bo Melago

Bjang bjo bo nkgago, bo mela mafelong ao a omilego le goba maswika a maswana, bo rata mabu a go omelela a letsopa e fela bo na le go mela mehutenge mengwe ya mabu. Kgauswi ga mangope, mebotong ya maswika le diolong t^sa mohlwa. Bo mela mo Afrika e Borwa go ya leboya le go ya Uganda, Sudan le Ethiopia.

Go Thunya ga Matshuba

Diphalane go ya Moranang mo Afrika Borwa.

Lenane Dintlha

Bjang bjo bo nkgago bo thiet^swe leina ka lebaka la mahlare a bjona a nkgago a diago gore diphofoolo di palelwe go bo fula.