Stinking Grass
Sihloko

© D. Wesuls

Ligama

Sihloko

Ligama Lelathini

Bothriochloa radicans

Tjani Lobunukako

Tjani lobungadliwa lobuhlume endzaweni lephansi ngendzaba yemacembe lamabi.
Noma kunjalo,kuhluma kwako abufiki etindzaweni letinalobudliwako, noma lobungakalungi. Butfwala emafutsa langaba ngemashumi lasihlanu nakunye etinongo.

Inchazelo

Tjani lobuncane ngesisindvo lobukhula ndzawonye. Emacembe netimbali aneliphunga nakahlakatiwe. Lamacembe aluhlata. Kukhula kwalotjani kwenteka nabusesebuncane.

Indzawo

Tjani lobunukako bukhula etindzaweni letomile, emhlabatsini lotigadla letitsambile(letilula), noma kunjalo buyenta kuhlakateka ngaletinye tindlela letehlukene, njengemhlaba lohlala unemanti ngesikhatsi setimvula, ematjeni latjekile Kanye nasemkhatsini wetilwanyana letincane letidla timphushana. Tichamuka entasi ne Africa etindzaweni letikhashane njengabo Uganda, Sudan Kanye nase Ethiopia.

Timbali

Imphala – Mabasa iNingizimu Afrika.

Umlayeto

Tjani lobunukako betsiwe ngaleliphunga lalamacembe lawenta kutsi bube bubi.