Serval
Tadi

© Shem Compion

Leina

Tadi [Leptailurus serval]

Tebego

Katse eno e e tshesane ka sebopego e eme go 500mm fa magetleng. Mokokotlo, matlhakore le mogatla wa yona di apesitswe ke bobowa jo bo thokwa ka methalo e mentsho go ya le mokokotlo le dikôlô tse ntsho mo matlhakoreng le mo mogatleng. Tadi ena le maoto a maleele go feta fa go bapiswa le mmele wa yona, a a ka fitlhang go 3 feet ka boleele, fa e ema go fitlha go 20 inches ka boleele jwa legetla.
Tadi ena le tlhogo e nnye fela ele telele, le ditsebe tse tona tse di kgolokwe di le tilodi fa pele. Go fitlheletswe fa Tadi e dirisa bo tilodi jwa ditsebe tsa yona go buisana le diphologolo tse dingwe tsa tshika ya yona. Ditadi tse dintshofetseng di ka bonwa mo dikgweng tse di bongola le tse di kitlaganeng tse di gaufi le tsona.

Phepo

Bogolo jwa phepo ya yona ke go ja magotlo. Dinonyane, digwagwa, ditshenyekegi, digagabi tse di nnye tota le ditlhapi di oketsa phepo ya yona.

Tsadiso

Dikatsana, ka segopa sa tharo go ya go nne, di tsalelwa mo tlhageng e kitlaneng kgotsa ka fa tlase ga ditlhatshana. Go dusa go tsaya matsatsi a le 68-72. Tsalo e diragala gantsi ko bofelong jwa selemo. Di tsalelwa mo tulong ya tsona, fela, go sireletsa dikatsana, mmaatsona o di fudusa gangwe le gape ko maiphitlhong a maša.
Se se thatafatsa kelotlhoko ya bana ba Tadi go batho. Jaaka lengau, mme Tadi o godisa dikatsana tsa gagwe a le nosi mme o di tlogela gangwe le gape go ya go tsoma. Fa dikatsana di setse di nonofile go tsoma, mmaatsona o koba tsa banna pele mo lapeng. Tse di tshegadi di dula le mmaatsona go fitlha di nonofa go tsala. Mme di tla kobiwa ke mmaatsona go ya go ikagela malapa a tsona.

Maitshwaro

Ke boPhela-nosi, ntle le fa di batla go tsala kgotsa ya tshegadi ena le bana. Monkgo wa Tadi o tshwaya legae la yona, lwa bogolo bo ka nna 15 - 30 square km. Magae ga a kgethega, fela badudi ba kekoga go kopana. Tshwao ka monkgo e dirwa ka moroto le mantle. Legae la tse tonanyana le aname go feta la tse tshegadi. Ka boiphitlho le ditlhong, ditadi gantsi di tsoma mo lefifing, di dirisa pono le modumo gona le monkgo. Mo dikarolong tsa Afrika mo katse e e iseng e tshwenyiwe teng, di tsoma ka masa le mo phirimaneng (crepuscular).
Kutlo ya yona ke e e magoletsa mo ebileng e ka utlwa setsongwa se gagaba ka fa tlase ga lefatshe. Fa e fetsa go utlwa setsongwa, Tadi e atamela ka tidimalo ebe e tlola, e tlampurela setsongwa. Kgapetsakgapetsa e tshameka ka sejo sa yona pele e se ja. Katse e ena le medumo e le mmalwa e e akaretsang go suma, go rôra, go kgwa mathe, go gwasa, le selelo se se sesane se le godimo sa go bitsa ditadi tse dingwe. Fa di itshireletsa, di emisa mokwatla mme di rôrele godimo.

Tulo

Di rata tulo e e bongola mo ditlhageng tse di telele tse gantsi di amanang le kwa megobeng. Seno se dira gore di fitlhelwe ka bonnye mo ditikologong tse di nnye.

Ditsomi tsa tsona

Dira tsa tlholego tsa Tadi ke Diphiri, Matlhalerwa le Dinkwe.

Dipalopalo tsa botlhokwa

Bokete (Tshegadi): 8,6 - 11,8 kg
Bokete (Tonanyana): 8,6 - 13,5 kg
Botelele (Tshegadi): 110 cm
Botelele (Tonanyana): 110 cm
Nako ya go dusa: Dikgwedi tse 2
Palo ya bana: Katsana tse 1-3
Lotso: Carnivora
Tshika: Felidae
Tsadiso: Bana ba le 1-4 ba tsalwa go tloga ka Lwetse – Moranang morago ga go dusa dikgwedi di ka nna 2.

Tlhaloso ya Motlhala

Fa go bapiswa le Thwane, Tadi ena le metlhala e mesesane, mokobego ko pele mo dikgatong tse di mo bogareng ga o kalo. Motlhala o ka supa mokobego o monnye wa matshwao a dinala.