Serval
Ikatsu Womango

© Shem Compion

Igama

Ikatsu Womango

Ukukwakheka nokuvela kwakhe

Umhlobo wakakatsu omatsikana begodu uphakame ngesilinganiso esimamilimitha amakhulu amahlanu (500 mm). Isikhumba sakhe ukusuka emhlana, emahlangothini kanye nemsileni sinamabala anoboya obuzotho njengegolide, kanye nemida namacatjhaza anzima ehla nomgogodlha kanye nemahlangothini womsila.
Umhlobo lo kakatsu unemilenze emide khulu nawutheja ubukhulu bomzimbakhe, nokho unomzimba wesilinganiso esingaba magadango amathathu ubude, kuthi ukuphakama kwakhona kubalelwe ema-iintjini amasumi amabili. Unjalo nje unehloko encani kodwana ede, eneendlebe ezirondo ezirhabiswe ngamabala anzima kanye nemida emhlophe ngemuva. Kutholakele bonyana ukatsu lo usebenzisa amabala nofana imida eseendlebeni ukukhuluma neminye imihlobo yekhabo. Umhlobo omunye wabokatswaba ongonzima tshu (Melanistic), utholakala eendaweni ezimidzwele nofana eeyalweni kanye nemahlathini amakhulu aminyeneko.

Ukudlaidayethi

Ukudla kwakhe kufaka hlangana amakhondlo, khulukhulu umhlobo wamakhondlo owaziwa nge-vlei rats. Iinyoni, iinrhwarhwa, iinunwana, iinlwanyana ezirhurhubako ezincani, kanye neemfesi izidlela ukungezelela kilokho ephilangakho

Ukuzala nokukhulisa

Bazala amadzinyana nofana abokatswana abangaba bathathu ukuya kabana eenkhothini eziminyeneko nofana ngaphasi kweenthurhu ezimilako. Bavamise ukuzala khulu ekupheleni kwehlobo ngemva kwesikhathi sekambiso yokumitha esimalanga angaba masumi asithandathu nobunane ukuya kamasumi alikhomba nambili (68-72 days). Bavamise nokuzalela ngaphakathi kwemigodi, kodwana ukuqinisekisa ukuphepha kwabokatswana, unina ubathuthusa kanengi ukuya eendaweni ezinye zokubhaqa.
Lokhu ngokhunye okwenza bona ukutjhejwa kabokatswana kubenzima. Uphila njenge Hlosi, ngokuthi kufanele ahlale atjhiya amadzinyanakhe ukwenzela bona ayokuzuma. Nasele amadzinyana akhule kangangobana angakghona ukuzuma, unina ukhipha lawo aduna emhlambini. Kuthi asikazi ahlale emhlambini kufikela lapho sele alungele ukujarhwa. Ngemva kobana sele alungeleu kujarhwa unina uyawakhipha emhlambini ukwenzela bona ayokuthoma wawo umhlambi.

Ukuziphatha kwabo

Bavamise ukuphila ngamunye ngaphandle kwalokha abasikazi nabalandelwa madzinyanabo kanye nangesikhathi sokujarha. Umhlobolo wabokatsu utshwaya ikhaya labo ngomnukwabo nangephunga, ikhaya labo livamise ukuba silinganiso esimakhilomitha alisumi nahlanu ukuyakamasumi amathathu (15-30 km). Batshwaya iinkhundla zabo ngomthondo kanye nangothuvi. Abokatsu abaduna bafinyelela eendaweni ezikude ukudlula abasikazi. Lomhlobo uvamise ukuzuma ebusuku ngokusebenzisa amehlo kanye netjhada ukudlula ukunukelela, unjalo nje mhlobo wesilwani esiyelela khulu begodu kunzima ukusithola nofana ukusibamba.
Eendaweni ze-Afrika ngesinye seenlwani esingakabi ukuthikanyezwa khulu, begodu sitjhagala khulu ekuseni nentambama. Banjalo nje banesiphiwo esihle sokuzuma, bakghona ukuzwa nesilwanyana esikhamba ngaphasi kwehlabathi. Nabezwa bona kunesilwanyana esikhamba khambako, uyakhukhutha akhambe buthaka, kuthi ngemva kokubona ukuthi singakuphi avele asibhudungele. Njenga bokatsu bekhaya nawo lomhlobo esikhathini esinengi uvamise ukudlaladlala ngokudla kwakhe ngaphambi kobana akudle.
Umhlobo lo wabokatsu uneendlela ezinengi zokulila nofana enza ngazo itjhada, kufaka hlangana ukubhodla, ukukhafula, ukuroroza, kanye nephimbo eliphezulu alisebenzisa ukubiza abanye abokatsu. Nabazivikelako bavamise ukuphakamisa umhlanabo begodu baroroze khudlwana.

Indawoyokuhlala/ ikhaya/ isikhundla

Bathanda ukuhlala eendaweni ezimanzi, emidzweleni nofana eeyalweni, kanye netjanini obude. Nokho imiphumela le imayelana nedlanzana lokusabala kwalabo abatholakala eduze.

Laphozitholakalakhona

Enarheni yeSewula Afrika isilwanesi sitholakala eencenyeni zesiFunda seTlhagwini, Mpumalanga, KwaZulu-Natal, Drakensberg kanye neLesotho. Zithathwa njengeenlwani eziyindlala khulu kwamabala erherhweni elibizwa nge-Red Data Book.

Amanabazo / iinlwani ezidla abokatswaba

Amanabazo wemvelo afaka hlangana iimppisi, izinja zomango ze-Afrika kanye nezingwe.

Iimbalobalo ngepilwazo ezirhunyeziweko

Igama lesi-Latin: Leptailurus serval
Isilinganiso sobudisi (esikazi): 8,6 - 11,8 kg
Isilinganiso sobudisi (eduna): 8,6 - 13,5 kg
Isilinganiso sobude (esikazi): 110 cm
Isilinganiso sobude (eduna): 110 cm
Isikhathisekambisoyokumitha: 2 months
Inani/ isibalo samadzinyana/abokatswana: 1 - 3 kittens
Umhlobo/irhemo: Carnivora
Umndenabo: Felidae
Ukuzala nokukhulisa: Zivamiseukuzala idzinyana linye ukuya kamane ukusuka ngenyanga kaKhukhulamungu ukuya kuSihlabantangana, ngemva kwesikhathi sekambiso yokumitha esiziinyanga ezimbili.

Ihlathululongemitlhalazo

Nayicathaniswa nethwana umhhlobo lo kakatsu (serval) uneenyawo ezinemitlhala emincani, neentende ezibhodokileko nofana izibonakala kwanga zigobene beghodu iintende zaphambili azibonakali kuhle. Nokho imitlhalazo ayikavamisi ukukhombisa ukubhodokokhu.