Serval

© Shem Compion

Kutiveta Kwayo

Lelikati lelakhilwe labancama lime nga 55mm emahlombe. Ngemuva, phambi kwebuso kanye nemsila kuvalwe sikhumba lesiligolide lonsundvu, nemibala lemnyama leyaphansi kwelitsambo lelisemhlane nema cabhacabha langaphambili nasemsileni. Le serval inemilente lemangalisako lemidze kunalomtimba wayo lekungaba budze lobungaba butsatfu, uma ime budze lobuma inchi langu 20 emahlombe.
Le serval inenhloko lencane kepha ilulekile kanye netindlebe letiyindingilizi letinemabala lamnyama nalamhlophe. Kubukiwe kutsi le serval isebentisa lamacabhacabha lasetindlebeni nayikhuluma naletinye tilwane takubo. Ema serval lamanyama angatfolwa emahlatsini lashisashisako nalamnyama.

Kudla Kwayo

Incumbi yekudla kwayo ngemagundvwane, ikakhulu emagundvwane lama vlei. Tinyoni, Ticoco, tilwanyana, imigololo kanye netimfishi kuyadliwa nako.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Lamancane, langaba matsatfu kuya kulamane, atalelwa etjanini lobucinile noma ngaphansi kwetihlahla letincane kakhulu emahlatsini. Sikhatsi sekumitsa ngemalanga lamashumi lasitfupha nesiphohlongo kuya ku mashumi lasikhombisa nakubili. Kutalwa kwenteka ekupheleni kwelihlobo. Atalelwa emadvwaleni noma emigodzini, noma kunjalo, kuwavikela, lomake uyabasusa bantfwabakhe abayise endzweni lefihlakele.
Loku kwenta kugadza kwe serval bantfwana kubelukhuni. Njenge Cheetah, lomake ukhulisa bantfwabakhe ayedvwa aphindze abashiye ayofuna kudla. Uma sebakhulile kutsi bangatifunela kudla, lomake ususa lamadvuna kumndeni kucala. Lamasikati asala onkhwe nabomake bawo aze afike esigabeni sebudzala. Bese nabo bayasuswa bomake babo khona batokhona kutentela tindzawo tabo.

Kutiphatsa Kwawo

Ahlala wodvwa etindzaweni, ngaphandle nakahlangana noma nangabe lamasikati ahamba nalamancane. Liphunga lemaserval likala lamakhaya awo lamakhulu lasuka eshumini nesihlanu kuya kumashumi lamatsatfu ngesikwele sema kg. emakhaya awo akasiwo langakavami, kepha labahlala kuwo babalekela kubonwa. Leliphunga lentiwa ngumchamo nemathoya ato. Lamadvuna angaba setindzaweni letinkhulu kunalamasikati. Anemahloni, emaserval atsandza kuyaluka ntsambama, atingela ngekubuka nangemsindvo kuneluhala.
Etindzaweni tase Afrika lapho lelikati lingakaze laphazanyiswa khona, aphindze aphitsitele entsatsakusa nasebusuku. Inendlela lekahle yekuva phindze ingeva silwane lesinyakatako ngaphansi kwemhlaba. Itsi ingeva silwane, le serval ibese iyanyonyoba ngekuthula ilandzele bese iyazuba, ihlale kulesilwane. Kakhulu, adlala ngekudla kwayo kucala kungukhani akudla. Lelikati linetinombolo letehlukene temavi lokufaka ekhatsi kwenta umsindvo ngematinyo, kuhhonga,kukhokha ematse, kuhona nekukhala ngelivi lelincane nayibita lamanye emaservals. Uma ativikela, anwaya lingemuva law obese ayahhonga kakhulu.

Indzawo Yato

Indzawo letiyitsandzako ngulefutfumele, tjani lobudze, tindzawo letimanti. Leti tindzawo tinemphumela lolihlanzana nekusakateka endzaweni leyatiwako.

Lapho Atfolwa Khona

La Ningizimu Afrika lama serval atfolwa etindzaweni letisesifundzeni seNyakatfo, Mpumalanga, KwaZulu-Natal Drakensburg kanye naseLesotho. Satiso lesisetincwadzini sitsi mancane la Ningizimu Afrika.

Batingeli

Titsa temhlaba tema serval ngema Hyenas, Tinja Tesiganga kanye neTingwe.

Luhla Lolutsetfwe

Sisindvo (Lensikati): 8,6 kuya ku 11,8 ngema kg
Sisindvo (Lendvuna): 8,6 kuya ku 13,5 ngema kg
Budze (Lensikati): Likhulu nelishumi ngema cm
Budze (Lendvuna): Likhulu nelishumi ngema cm
Sikhatsi lesimitsako: Tinyanga letimbili
Inombolo yaletincane: Yinye kuya kulamatsatfu lamancane
Order: Carnivora
Umndeni: Felidae
Kwentiwa: Yinye kuya kulamane lamancane latalwa ngenyanga yeNyoni kuya kunyenga yaMabasa emva kwekumitsa tinyanga letimbili noma letingetulu.

Inchazelo Ye Spoor

Nayicudzaniswa nalelo lase Caracal, le Serval inetidladla letivulekile, lokumaka lokusetinyameni tangaphambili akubonakali kahle. Imikhondvo iyakhomba imibhalo lemincane yetingalo.