Serval

© Shem Compion

Leina

Phaha [Leptailurus serval]

Ponalo

Phoofolo ye ke e sese gomme e kala botelele ba go lekana le dimillimeter tše 500 magetleng. Ka morago, ka thoko le ka moseleng go fihlegile ka boya bja mmala wa gauta ye sootho le methalo ye mentsu ka morago. Go na le gape marothontho ye meso ka thoko le ka moseleng. Phaha e na le maoto a matelele kudu go fetiša mmele wa yona, ka ge mmele wa yona o kala fela botetele bja maoto a mararo, mola ka botelele e ema noko ya masomepedi ka magetleng.
Phaha e na le hlogo e nnyane e fela hlogo ya gona ke e telele le ditsebe tša go thalwa ka boso, gape e be e ba le methalo ye mešweu mafelelong. Go lemogilwe gore Phaha e somiša methalo ye ka tsebeng go boledišana le diphoofolo tše dingwe. Phaha ye ntsho e ka hwetšagala mafelong a go thapa le kua sethokgweng se se kikitlanego.

Dijo

E phela ka go ja diphoofolo tše nnyane bjalo la magotlo, dinyonyane, dikhukhwane,digwegwe, digagabi tše nnyane gomme ka nako ye ngwe di na le ja dihlapi.

Pelego

Bana ba gona ba tla ka sehlopha sa palo ye tharo goba nne ba belegwa ka gare ga bjang bjo bogolo goba ka tlase. Nako ya go gola ya tšona e tšea matšatši a 68-72. Gantšhi pelego e direga mafelelong a selemo. Ba belega ka gae, efela, go ba thea, ba tloša bana ba ba iša lefelong le lengwe go ba fihla. Se se se dira gore bana sa bonwa ge ba gola.
Bjalo ka Lepogo, mme o godiša bana a le noši gomme o swanetše go ba tlogela ka nako ye engwe go ya go tsoma. Ge bana ba godile ba kgona go tsoma, gomme e be mme a raka tše tona ka lapeng pele. Tše tshadi di šala le mme go fihla di kgona thobalano. Mme o raka tše tshadi ge di di kgona go hloma mafelo a tšona.

Mokgwa

Ke phoofolo ye bodutu ka ntle ga nako ya pelego ge e tshadi e felešetša e nnyane. Diphaha di thala mohlala metseng ya tšona ya dikhilometere tše 30 tša sekwere. Metse ya tšona ga e a thibega e fela di kgona go ila kgokagano. Maswao a hlahla ka moroto le disenyo. Tše tona di kgetha mefelo a magolo go fetiša tše tshadi. Ke phoofolo ye bofefo e bile e na le dihlong, ka nako ye engwe di na le go rata kgaragano e fela ka nako ye ngwe di a tsoma.
Mo mafelong a mangwe mo Afrika Borwa fao go sego motho yoo a di tshwenyago di kgona go tšutla letšatši ka moka. Di kgona go kwa gabotse kudu e bile di kgona go kwa diphoofolo tšeo di nyakago go di ja ge di sepela tlase ga mmu. Ge e ka kwa dibata, e tla atamela gannyane e be e kitima go di hlasela. Pele di ka ja di rata go raloka ka dijo tša tšona. Phofolo ye e na le mehuta ya go fapana ya mantšu bjalo ka; go bopa, go goba, go tshwa, go bobola le sello sa ka godimo go bitša Diphaha tše dingwe. Ge di e šireletša di koba ka morago e be di goba ka godimo.

Lefelo

Di rata mafelo a go thapa nyana, mafelo a go ba le bjang bjo bogolo. Se se dira gore diphatlatšo ye e arogilego.

Di hwetšagala kae

Mo Afrika Borwa tše ntshi di hwetšagala mafelong a go swana le Northern Province, Mpumalanga, KwaZulu-Natal Drakensberg le kua Lesotho. Mo Afrika Borwa di hlopšha bjalo ka sewelo gare ga puku ya data.

Dibata

Manaba a tlhago ke Phiri, Mpša ya naga le Nkwe.

Vital Statistics

Boima bja tše tshadi: Dikhilometere tše 8,6 - 11,8
Boima bja tše tona: Dikhilometere tše 8,6 - 13,5
Bogolo bja tše tshadi: 110 cm
Bogolo bja tše tona: 110 cm
Nako ya go gola: Dikgwedi tše pedi
Palo ya bana: diedinyane tša katse tše 1 -3
Order: Carnivora
Lapa: Felidae
Lapa: 1 - 4 ba belegwa ka nako ya Septemere - Aporele Morago ga nako ya go golo ya dikgwedi tše pedi.

Tlhalošo ya mehlala ya maoto

Phaha e na le mahlahla ye mesese go fetiša Caracal, e bile maswao a ka pele ga a bonagale. Go na le go bonagala maswao ga nnyane ya manala.