Tlhokomelo ya Maqeku: Pudulelo

© Eric Miller
Mongodi Jo-Anne Smetherham o bontsha hore ho buisana le bonkgono ba tsheletseng ba Khayelitsha, Cape Town ho boleleng ho yana, kaofela ha ba mokgatlong wa mmuso e leng (GAPA), buka ‘The Nevergiveups’. Buka ena ke pokeletso ya dipale tsa bona ho tlowa ha esale barwetsana metsaneng ya Eastern Cape, ho fihlela dilemo tsa maqeku ba hlokomelang malapa a bona Khayelitsha Cape Town.

Matla Setswalle

Ho fana ka bophelo bo boima ba bo nkgono, ke feela setswalle le kutlwelobohloko ya maqheku a mang a GAPA (Grandmother Against Poverty and Aids) a neng etsa hore ba tswele pele. Mokgatlo le ona o ne o etsa mosebetsi o tswileng matshoho.

E ne ele tlotla ho buisana le bo nkgono. Diphepetso tsohle tseo basadi bana ba neng ba tobane le tsona, bane ba ena le bohlale le matla a neng a matlafatsa batho ba kang nna, ba nang le disebediswa tse fetang. Dipale tsa bona di ne di sithabetsa ka motlotlo. Taemane ya bona ya bokgoni le matla sebopeho.

Ba nkgothaditse ho tseba hore motho ke eng. Ha ke ntse ngola tse ding tsa dikarolo ke ile ka ikutlwa ke emelwa ke hlooho mme ka emisa, ke ne dutse ke thotse ba keng sa metsotswana, e le honka tshusumetso eo bo nkgono ba e ba neng ba buwa ka yona. Bo nkgono ba GAPA ba ile ba mpontsha hore ho sotleha ho batlisa ho re qhwadisa, empa ra leka ho kgasa, ra tataya mme qetellong ra matha ho ya pele hape, le ha hole jwalo diphihlello tse tsotehang dikgathong ke tsona.

Ho etswa sehlopha sa bo nkgono ba lwantshang bofuma le Aids

Alicia Mdaka o hlalosa ka moo ba qadileng sehlopha GAPA (Grandmothers Against Poverty and Aids) le ka moo e ammeng bophelo ba hae....more

Dipale tsa bo nkgono – ho lahlehelwa ke baratuwa ba hao ke HIV/Aids

Goldie Qayiya le monna wa hae Otto, ho tswa Khayelitsha, ba ne ba sa utlwisisi hantle ka kokwanahloko ya HIV. E nkile bophelo ba bana ba bona ba babedi, Thumela le Vusi,...more

Dipale tsa bo nkgono – tsebo ya kgethollo

Tenjiwe Tutu o arolelana tsebo ya hae ka hoba mosebeletsi wa malapeng nakong ya kgethollo, ho baleha maponesa le ho phonyoha tjhanklaneka lesobana la nale....more

Dipale tsa bo nkgono tsa lenyalo la setso la MaXhosa

Goldie Qayiya le Felicia Mafamana ba arolelana tsela ya bona e fapaneng tsa lenyalong, Goldie o ile a ba le lenyalo le lokiseditsweng mme Felicia o ile a shobediswa ke eo e neng...more