Umhlogomeli wabadala Ongumgcugcuzeli

© Eric Miller
Umtloli u-Jo Anne Smetherham usitjela bona kwakunjani kuye, ukukhulumisana nezalukazi ezisithandathu zeKhayelitjha, eKapa, boke ebavela ehlanganweni engasi ngeyakarhulumende/i- non-government organisation, ebizwa bona yi- Grandmothers Against Poverty and Aids (Gapa), enzela ukutlola incwadi yakhe yesihloko esithi-‘The Nevergiveups’. Incwadi le ikhuluma ngamaphilo wazo kusukela ngesikhathi basese bancani emaplasini we Eastern Cape, baze baba badala, batlhogomela imindeni yabo eKhayelitjha eKapa.

Amandla Wokwehlula

Kungikhuthazile, ngokukhulumisana nabogogwaba.Kizo zoke iintjhijilo abommaba abaqalene nazo, banekgono lokwenza okufaneleko nesbindi esikhuthaza abantu abafana nami, abane kgono. Iindaba zabo ziyaqinisana, banendima encani abayidlalako nekgono lamandla. Bangitjengise bona, kuyini ukuba muntu.

Lokha nangitlola ezinye indaza zabo, ngizizwe ngirareka, kwafanela bona ngijame, ngihlale ngingasikinyeki imizuzwana, ngetjise lokhu egade bangitjela khona. Abogogo behlangano ye-GAPA, bangitjengise bona umtlhogo ungasikgolophaza soke, kodwana singakgona ukukhasa, sihluze bese ekugcineni sigijimele phambili godu, begodu kuyigadango elihle neliyipumelelo.

Nanyana amaphilo wabogogwaba abudisi, ubukutani, nezwelo labanye abogogo abasehlanganweni ye-GAPA (Grandmothers Against Poverty and Aids), le kubenza bona baqine, bakgone ukuragela phambili ngepilo. Ihlangano le, yenza umsebenzi okarisako.

Ukwakha abogogo behlangano - Grandmothers against Poverty and Aids Group

UAlicia Mdaka usiqoqela bona wayithoma njani ihlangano ye- GAPA (Grandmothers against Poverty) nokobana yabutjhugulula njani ubuphilo bakhe....more

Iindaba Zabogogo - Ukuloba Abantu obathandako ngebanga Lobulwelwe Bentumbantonga

UGoldie Qyayia nendodakhe uOtto, beKhayelitsha, bebengazwisisi okunengi ngengongogwana yeHIV. Nanyana kunjalo, yathatha amaphilo wabantwababo ababili...more

Iindaba Zakagogo Zangeskhathi Sebandlululo

Indaba ka Thenjiwe Tutu zalokha nakasebenbenza njengonomakhitjhi ngeminyaka yebandlululo, ukubaleka amapholisa nalokha apheze abotjhwe....more

Dinonwane tša Bomakgolo tša Lenyalo la Setšo sa seXhosa

UGoldie Qayiya kanye noFelicia Mfamana, babelana ngendabazabo zamaphilo, wabo walokha bayokutjhada; u uGoldie wabanomtjhado uhleliweko, lokha uFelicia athwalwa ngiloyo akhabe azokuba yindodakhe, nokumasiko womabili weXhosa....more