Tindzaba tabo Gogo – Lwati nge Lubandlululo

Tenjiwe Tutu uhlephula ngelwati lwakhe njengesisebenti semumango ngeminyaka yelubandlululo, ugwama emaphiyosa futsi uzama kubaleka sikhatsi sasejele.

Kubalekela ema Phoyisa

©Eric Miller

Ngangisebentela wesifazane ePlumstead kwatsi muva ngasebentela indvodzakati yakhe, Make Truter, Esitaladini iKloof lese Kapa. Make Truter wangitjela kutsi uma umuntfu anconcotsa emnyango, kufuna ngibobuka kulesikhala seliso kulomnyango futsi, uma kuliphoyisa, ngingabophendvula.

Kungenteka kutsi bomakhelwane batjele emaphoyisa kutsi kunentfombatana lete lipase, ngoba kungenteka kutsi betile banconcotsa emahlandla lalikhulu. Kepha angizange ngiwuvula umnyango. Abazange bangitfola, ngoba bekunesikhala seliso sekubona. Uma ngibuka efasitelweni ngabona imoto lenkhulu ngaphandle, ngangihlala ngitibuta kutsi ngeyabani futsi ngabe bayangibona yini.

Kube bengikhona kuphuma endlini, ngabe ngaphuma kaningi ngenta nebangani labaningi. Kepha ngangibambekile ngekhatsi, ngaloko nganginesitunge. Bengingakajabuli. Ngalenye indlela ngangijabulile, ngoba bengisebenta futsi ngitfola lutfo lwebantfwabami. Lowo msebenti bengihlala khona. kulala khona kwakukahle. Kulala ngaphandle kwakungasiko kahle, ngoba bekuyingoti. Bolwesine bekuba malanga ekuphumula nakoloko kwakuyingoti. Kungenteka ungakhoni kubuya emsebentini lilanga lelilandzelako.

Kubhaca eHositela

©Eric Miller

Ngalelinye lilanga liphoyisa licishe lasibamba, besikadze sisitfupha noma sikhombisa. Satsi nasiphuma esiteshini sesitimela sase Gugulethu, nayo incola labeyime khona phambi kwetfu. Leliphoyisa latsi likhuluma ngelifasitelo, ʹManini lapho ningikhombise nemapasi enu.ʹ Bengiphambili kulelicembu. Leliphoyisa lacala kuphuma kulencola ngelisayidi lelinye. Watsi nakenta njalo ngabe ngicabanga, ʹHhayi kudzingeke ngani kutsi ngibuyele kulomgodzi futsi?

Angeke ngibavumele kutsi bangitfole.ʹ Ngahamba ngacondza kulencola kungatsi ngiya kuyongena kulomnyango lobowuvulekile ngasemuva nakubantfu lebebadvute bebangihleka ngoba bebacabanga kutsi ngiyotigibelela ngekwami kutsi ngimikiswe ejele. Kepha ke, ngatsi nasengidvute nalencola, ngagijima ngatsi ngishaywe ngumbane. Lalabanye bangilandzela, nabo babaleka.

Angati kutsi bashonaphi, kepha ngagijima ngagegeleta likona lasemente lelikhulu lasehositeli yemadvodza, nabo bangivulela ngangena. Bebanemibhedze lebeyakhiwe ngasemente lebeyiphasi, bekunesikhala ngaphasi lamabhodi ngulapho lamadvodza abefaka timphahla tawo khona. ngekushesha bangifihla kusinye saletikhala wase lomunye uhlala kulombhedze.

Leliphoyisa langena. Bebahlala bevakala ngatsi bakwatile futsi bebangakhulumi kahle. Bamemeta, ʹSikhombiseni lapho akhona khona.ʹ yasho njalo lendvodza, ʹKute lokhona lana.ʹ Ase lamaphoyisa acala kufuna. Ngangiwuva lomsindvo lobowentiwa ngulamabhudzi awo emhlabatsini, ngako ngati kutsi banengana. Kepha abazange bangibona noma bangitfola, ngoba abacabanganga kutsi bafune ngaphansi kwalamabhodi.

Translated by Phindile Malotana