Ditori tša Bomakgolo – Boitemogelo bja Kgethologanyo

Tenjiwe Tutu o boelela ka boitemogelo bja gagwe ka nako ye a bego a le mothuši wa mosadi mengwageng ya kgetheloganyo. O be a phela a tšhabela maphodisa e bile tšhabela kgolego.

Go tšhaba Maphodisa

©Eric Miller

Ke ile ka šomela mosadi yo mongwe mo Plumstead, ka morago ka šomela morwedi wa gagwe, Mohumagadi Truter, mo strateng sa Kloof mo Cape Town. Mohumagadi Truter o mpoditše gore, ge motho a kokota mo lemating ke lebelela ka lesoba la leihlo gomme ge e le maphodisa ke se ke ka araba.

Mohlomongwe baagišane ba boditše maphodisa gore go be go na le mosetsana a se nago pasa kagobane a tlile ba kokota gantši. E fela ga se ka bula. Ga ba kgona go nhwetša ka gare go be go na le lesoba la leihlo la galase. Ge nka no lebelela ka lefastere gomme ka bona koloi e kgolo ke be ke ipotšiša gore, na e ka ba mang, e bile e ka ba gore ba ntebeletše.

Ge nkabe ke kgona go tšwa ka ntlong, nkabe ke tšwile kamehla, bagwera. Eupša ke be ke swaregile ka mo ntlong, ke kwa ke le noši. Ke be ke nyamile e fela go be go le bose kagobane ke be ke šoma, ke kgona go hweletša bana baka dilo. Ke be ke robala mo mošomong, gomme go be go le bose go robala mošomong. Go be go se bose go se robale mošomong kagobane go be go le kotsi kantle. Labone e be e le letšatši la rena la go e khutša, eupša go be go le kotsi kagabone ge o ya gae ga o tsebe gore o tla kgona go bowa gosasa.

Go uta ka Hosteleng

©Eric Miller

Ka letšatši le lengwe maphodisa ba nyakile go re hwetša, re be re le ba ba tselelago goba šupa. Ge re tšwa mo seteišening sa Gugulethu, go be go na le lori mo pele ga rena. Maphodisa a re lebelela ka lefastere ba re, 'Emang fao, le ntšhe dipasa tša lena’ Ke be ke le wa pele mo sehlopheng sa rena.

Lephodisa le lengwe le ile la tšwa ka loring. Ge a tšwa, ke be nagana gore, ‘gobaneng ke swanetše go boela morago lesobeng lela? Nka se dumele gore ba nsware’ Ke ile ka batamelela lori o ka re ke ya go bula monyako ka morago, batho bao ba bego ba le pele ga ka; ba be ba nsega kagobane ba be ba nagana gore ke ya go namela gomme ke ithaopa go ya kgolegong.

E fela ge ke fihla kgaušwi le lori, ke ile ka kitima o ka re ke legadima. Ba bangwe ba ile ba nlatela le bona ba tšhaba. Ga ke tsebe gore ba ile ba felela kae, e fela nna ke ile ka kitimela kgaušwi le khutlo ya hostele ya banna, ba ntumelela gore ke tšene. Ba be ba na le melao ya go dirwa ka matlapa, e na le sekgoba ka tlase ga makgotla mo ba be ba beyago diaparo tša bona.

Ba ile ba nkhuta ka gare ga lekgotla le le tee gomme o mongwe wa bona o dula godimo ga molao. Maphodisa a ile a tla. Ba be ba phela ba kwagala ba befetšwe, ga nke ba bolela bose.

Ba ile ba omanya, 'Re šupetšeng gore o kae' Banna ba ile ba re, 'Ga go na motho mo. Ga se re bone motho.' Napile maphodisa a thomo go nyaka gohle. Ke be ke kgona go kwa modumo wa diputsu tša bona mo fase, bjale ke be ke tseba gore ke ba bantši. E fela ga se ba nhwetša kagobane ga se ba nagana go lebelela ka tlase ga makgotla.

Translated by Lebogang Sewela