Sunfish
Imfishi yelilanga

© Jean Tresfon

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Sunfish (Imfishi yelilanga)

Ligama Lelinye Lelatiwako

Mola mola

Ligama Lesayensi

Molidae

Linani

Ingangemamitha lamane.

Kutiveta

Imise kwedisk, ipatalele lolokugubhile emtimbeni. Timphiko tangetulu/ngemuva netasetibunu tinkhulu futsi ticijile. Luphiko lolungasemsileni lunciphiseke lwaba njengeligagasi lelikhululekile lelingasetjentiselwa kugcizelela kunyakata/kuhamba. Libala livama kubangulelikhanyako kuya kumphunga lotopele lonetigadla letimnyama.

Satiso Setintfo

Umndeni we Molidae ufaka tinhlobo letintsatfu nemacembu etilwane lasihlanu. Nguyona mfishi inematsambo lasindzako mhlabawonkhe, ikala tinkhulungwane tema kg. Tisebentisa timphiko tangemuva/ngetulu netasetibunu kwentela kunyakata. Tisusa emanti ngencenye letiphefumula ngato kwentela kugucukela emaceleni. Titfole leligama lato ngalomkhuba wato wekuhlala ngetulu elangeni, noma tisuke tilawula kushisa. Tisakateke kakhulu emantini lavulekile emifula/elwandle.

Kudla Kwato

Tidla emajellyfish, timfishi letincane, netilwane letibhukusha elwandle.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza naselwandle lolusetindzaweni letishisako mhlaba wonkhe.