Sunfish

© Jean Tresfon

Igama lomndenazo elijayelekileko

Sunfish

Elinye igama ebizwa ngalo

Mola mola

Igama lesayensi

Molidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe mamitha amane.

Ikambiso Yokufanisa

Yakheke njengesitja, amahlangothayo apatalele khudlwana. Ilungu layo langemhlana kanye nelencenye yangaphasi makhulu begodu anqophile. Ilungu lemsileni ethaya ngalo lirhunyele ngedlela ebhincekileko nengakghoni ukuyisebenzisela amandla. Imibalazo kanengi iyakhanya ukuya komlotha okumnyama kanye namabala amnyama.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Molidae wakhiwe mikhakhawo emithathu kanye nemihlobazo emihlanu. Imhlobo wefesi enethambo elibudisi umhlaba zombelele, ngokuthi ibenesilinganiso sobudisi esingaba yi-1 000kg. Ikhamba ngokusebenzisa ilungu langemhlana kanye nelangaphasi ethaya ngalo.
Ibuthela amanzi ngeempumulo zayo ukuze ikghone ukupherhukela emahlangothini. Igama layo ilithole esenzweni sayo sokuzindlala phasi esandeni iwothamele ilanga. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla imihlobo weemfesi ezibizwa nge-jellyfish, iimfesi ezincani kanye neenlwanya.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wezinga elifuthumeleko kanye nelitjhisako.