Sundevalls Writhing Skink
Umgololo

© Tyrone Ping

Ligama

Umgololo, Sundevall’s Writhing Skink (Mochlus sundevallii)

Vital Statistics

Kucondzisa: Squamata
Umndeni: Scincidae
Letinye Taletilwane: Imihlobo lemibili
Budze Balensikati: Emashumi lasitfupha kuya kumashumi lasipho
Budze Balendvuna: Emashumi lasitfupha kuya kumashumi lasiphohlongo

Inchazelo

Lomtimba walona mgololo lohlala emgodzini ulibala lelinsundvu lokhanyako kuya kumphunga, ivama kuba nelibala lelisibekele esigogweni sinye, lekusinika kubonakala ngema cabhacabha. Lesisu sawo silibala lelimhlophe longakhanyi bha, noma nje ingaba nemacabhacabha ngephansi kwesisila.

Kusakateka

Etindzaweni letise Nyakatfo yetifundza, tifika ezingeni eningizimu lesekalahari Gemsbok National Park, enyakatfo ye Southern Angola kanye ne Somalia.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Ngesikhatsi selihlobo utalela mabili kuya kulasitfupha lamhlophe, lasandingilizi lecijile, emacandza lanesigogo lesitsambile ngaphansi kwemgodzi, kakhulu etilulwini letindzala.

Kudla Kwawo

Tilwane letincane letite imigogodla.