Sundevalls Writhing Skink
Isibhadwa

© Tyrone Ping

Igama

Isibhadwa (Sundevall’s Writhing Skink) (Mochlus sundevallii)

Iimbalobalo Ngepilwazo Ezirhunyziweko

Irhemo/Umhlobo: Squamata
Umndenazo: Scincidae
Imihlobo Yakwabo: 2 races
Ubude besisikazi: 60 - 80 mm
Ubude besiduna: 60 - 80 mm

Ihlathululo

Umbala wesibhadwesi esincani sangemigodini uzotho ukuyela komlotha, uvamise ukuba namacatjhazana esithomeni selinye nelinye iqetjhana lesikhumba saso begodu lokho kusenza bonyana sibonakale sirhanyazela. Amathumbaso ayafana ngombala omhlophe okumthuthu, nanyana kesinye isikhathi sivamise ukurhanyazela nje.

Ukwabeka Nokusabalala Kwazo

Zitholakala eendaweni eziseTlhagwini yeenarha ezincani, ukuyela esewula yomkhawulo we-Kalahari Gemsbok National Park, etlhagwini ukuyela eSewula ye-Angola kanye ne-Somalia.

Ukuhlangana Neduna Nokubekelisana

Ehlobo zibekela amaqanda amabili ukuya kasithandathu, weqephe elithambileko ziwabekelela ngaphasi kwehlabathi, khulukulu emigodini emidala yomohlwa.

Ukudla/Idayethi

Zidla iinlwanyana ezinganamgogodlha.