Striped Skink
Umgololo lonemigca

© Tyrone Ping

Ligama

Striped Skink, African Striped Skink (Trachylepsis striata)
Umgololo lonemigca, umgololo wase Afrika

Lihlangotsi

Reptilia

Kucondzisa

Squamata

Umndeni

Scincidae

Budze balensikati

Emashumi lasitfupha kuya kumashumi layimfica ema mm

Budze balendvuna

Emashumi lasitfupha kuya kumashumi layimfica ema mm

Inchazelo

Lona Mgololo losemkhatsini ngelinani unelifasitelo kuyinye indzawo lesesweni lengephansi. Kuvuleka kwetindlebe kuyindingilizi. Libala liyahlukana emkhatsini waletilwane. Etindzaweni letisenyakatfo inhloko kuleto letindvuna letihlanganako tinelibala leliliphuti lonsundvu, lona mtfubi losaluphuti kubhongwane.

Letinye taletilwane

Tonkhe totine tivela esifundzaneni sendzawo. M.s. striata, M.s. sparsa, M.s. punctatissima kanye na M.s. wahlbergii.

Kusakateka

Emphumalanga ye Afrika, eningizimu ye Transkei lendzala kanye ne Nyakatfo ye Eastern Cape, kuchubekela ngase Orange River kuya eRichtersveld, kanye nase nshonalanga kwehlela eZambia kuya eAngola kanye nase Ningizimu yeNamibia.

Kwakhiwa/kwentiwa

Letihlala eNingizimu titala letincane letingaba tintsatfu kuya kuletiyimfica tebantfwana ngesikhatsi sasehlobo. Kubamba kwato kungenteka ekuhambe kwemnyaka enombolweni lesenyakatfo. Kukhula kwawo kwenteka ngekushesha, sigaba sebudzala sifika natinetinyanga lelishumi nesihlanu kuya kulelishumi nesiphohlongo.

Kudla kwawo

Idla tilwanyana letincane (emabhungane, emavivane, nalokunye.) kanye naletinye tilwane letincane letite imigogodla.