Striped Skink
Mokgaritswane wa methalo

© Tyrone Ping

Leina

Mokgaritswane wa methalo, mokgaritswane wa methalo wa Aforika [trachylepsis striata]

Maemo a godimo

Reptilia

Tolamo

Squamata

Lapa

Scincidae

Botelele bja ditshadi

Dimilimetara tše 60 - 90

Botelele bja dipoo

Dimilimetara tše 60 – 90

Tlhalošo

Mokgaritswane wo wa bogolo bja bogareng o na le mafensetera phuphung ye nngwe le ye nngwe ya ka fasana. Mašobana a ditsebe a emenyana. Mebala e fapana magareng ga diphidi tša go swana le yona. Palo ya ka leboa la hlogo ya dipoo tša pelegišo e mmala wa namune wa botsothwa, mogolo ke o serolane go ya mmaleng

Diphidi tša go swana le yona

Ka moka tše nne di hwetšwa ka bofaseng bja kontinente. M.s. striata, M.s. sparsa, M.s. punctatissima le M.s. wahlbergii.

Phatlalatšo

Aforika Bohlabela, borwa kaTranskei ya peleng le ka Lebowa la Kapa Bohlabela, e leteletšana go bapa le Noka ya mmala wa namune go ya ka Richtersveld, le ka goya Bodikela Zambia go ya Angola le Borwa bja Namibia.

Pelegišo

Palo ya ka Borwa e belega ga tee ka 3 - 9 ya masea ka selemo. Pelego e ka diragala ngwaga ka moka go ya ka ditšhabeng tša lebowa. E gola ka lebelo, tša go goela di fihlelelwa ka dikgwedi tše15 go ya go tše 18.

Phepo

Di ja dikhunkhwane tše nnyane (dikgogolaboloko, dirurubele, bjalobjalo.) le diphoofolo t tša go hloka marapo a mokokotlo tše nnyane.