Striped Skink
Isibhadwa semida

© Tyrone Ping

Igama

Isibhadwa semida (Striped Skink, African Striped Skink) [Trachylepsis striata]

Isigaba

Reptilia

Irhemo/ umhlobo

Squamata

Umndenazo

Scincidae

Ubude besisikazi

60 - 90 mm

Ubude besiduna

60 - 90 mm

Ihlathululo

Mhlobo wesibhadwa wobukhulu besilinganiso esiphakathi kuthi incenye enye nenye esivalo selinhlo engaphasi ikhanyele. Iintunja zeendlebe zazo zirondo. Imibalazo ihluka ngokuya ngemihlobazo. Imihlobo esetlhagwini iinhlokozalezo eziqothako eziduna zibanombala welamuna okuqarheke ngozotho, kuthi emphinjeni kube mbala osarulana oqarheke ngewelamuna.

Imihlobo yakwabo

Kunemihlobo emine eenarheni ezinye. Kunomhlobo obizwa i-M.s. striata, M.s. sparsa, M.s. punctatissima kanye ne-M.s. wahlbergii.

Ukwabeka nokusabalala kwazo

Zitholakala ePumalanga ye-Afrika, esewula yendawo begade yaziwa nge-Transkei kanye neTlhagwini Pumalanga Kapa, ukuyela magega ne-Orange River ukuyokufika e-Richtersveld kanye netjhingalanga ukuya e-Zambia ukuyokufika e-Angola kanye neSewula ye-Nambia.

Ukuhlangana nesiduna nokubekelisana

ZeSewula ziqoqosela amadzinyana amathathu ukuya kalithoba ngesikhathi esisodwa ehlobo. Ukubekelisana kuvamise ukwenzeka kesinye nesinye isikhathi sonyaka kilezo zetlhagwini. Ukukhula kwazo kuyafana begodu kumsinya, zilungela ukujarhana nasele zineenyanga ezilisumi nahlanu ukuyela kezilisumi nobunane.

Ukudla/ idayethi

Ziphila ngokudla iinunwana ezincani (abonambhonge nokhunye) kanye nezinye iinlwanyana ezingananamgogodlha.