Stingrays

© Jean Tresfon

Ligama lemndeni lelatiwako

Stingrays

Letinye kulomndeni

Whiptail, Mangrove whipray, Marbled whipray, Honeycomb, Bluespotted, Bluespotted ribbontail, Blotched

Ligama lesayensi

Dasyatidae

Linani

Imamitha lamane ngebudze beliphiko

Kutiveta

Yetsiwa emva kwalentfo lesutelako kulomsila wato. Ipatalele/ibhelekece, imise kwedisk ngemtimba netimphiko letinemakona lamatsatfu. Inhloko ayihlukaniseki kulomtimba. Ibanti kwengca budze bayo. Inemsila lomudze.

Satiso setintfo

Umndeni we Dasyatidae ufaka tinhlobo letiyimfica kanye nemacembu etilwane lamashumi lasikhombisa. Laphokushona khona elwandle- tihlala lapho kushona khona. titfolwa elwandle nasemantini lahlobile/lamasha. Tiphefumula ngekukhokha emanti emigodzini lemincane leseceleni kwemehlo bese tiwakhokhela kuloko letiphefumula ngako lokungentasi/ngephansi. Letinye tinematinyo lapatalele, tibe letinye tingenawo/atinawo. Timunyela tilwane tato emilonyeni yato. Umsila usetjentiselwa kuvikela kuphela. Emacandza ato achobesela ngekhatsi kwemitimba yato. Letincane titalwa tiphila.

Kudla kwato

Tidla kakhulu tilwane letinemitimba lelula, tilwane letitfolwa elwandle kanye netimfishi letincane. Titingcwaba/titifihla esihlabatsini kwentela kubamba tilwane/letikutingelako. Tisebentisa tinhlayiya letikhona kubamba kushisha/kubandza kuze tikhone kubamba tilwane letitingelwako.

Kutiveta

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza naselwandle lelisendzaweni leshisako mhlaba wonkhe.

Tilwane letatiwako

Blue-spotted ribbontail ray - Taeniura lymma
Blotched stingray - Taeniura meyeni
Honeycomb stingray - Himantura uarnak