Stingrays

© Jean Tresfon

Igama lomndenazo elijayelekileko

Stingrays

Ezinye zakwabo emndenini

Whiptail, Mangrove whipray, Marbled whipray, Honeycomb, Bluespotted, Bluespotted ribbontail, Blotched

Igama lesayensi

Dasyatidae

Ubukhulu

Ubude bamaphikwayo bungaba mamitha amane.

Ikambiso yokufanisa

Ithiyelelwe ngomsilayo ezivikela ngawo. Inomzimba orondo nosipara kanye namaphiko azincantathu. Umehluko awubonakali phakathi kwehlokwayo nomzimba. Ibanzi khulu ukudlula ubude bayo. Inomsila omude.

Ilwazi elivamileko

Umndeni wama-Dasyatidae wakhiwe mikhakhawo elithoba kanye nemihlobazo elitjhumi nekhomba. Zimhlobo ophila phasi esithomeni samanzi (Demersal). Zitholakala emalwandle kanye nemanzini ahlwengekileko. Iphefumula ngokumunyela amanzi ngentunjana encani ehlanu kwamehlo bese iwakhipha ngeentunja ezifana neempumulo eziphasi. Ezinye zinamazinyo apataleleko, abumbeke njengesitja kuthi ezinye zakwabo azinawo. Zibamba ukudla ngokukumunyela ngemlonyeni. Umsilayo iwusebenzisa njengendlela yokuzivikela. Zimhlobo wamadzinyana azalwa sele ahlume ngokwaneleko.

Ukudla kwazo

Zidla khulu ama-molluscs iinlwanyana ezincani ezithayako kanye neemfesana ezincani. Zizimbesa ngesanda ukwenzela ukubamba ukudla. Zisebenzisa i-electro receptor ekusisitho enukelela ngaso iinlwanyana ezidlako.

Ukusabalala kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wezinga elifuthumeleko kanye nelitjhisako.

Imihlobazo ejayelekileko:

Blue-spotted ribbontail ray - Taeniura lymma
Blotched stingray - Taeniura meyeni
Honeycomb stingray - Himantura uarnak