Springbok

© Nigel J Dennis

Ligama

Springbok (Antidorcas marsupialis)

Kutiveta kwaso

Letindvuna tingakala ema kg lamashumi lasihlanu, bese letinsikati tikala ema kg lamashumi lamatsatfu nesikhombisa. Imitimba yato lekhangako ngemibala yenta tibonakale malula. Emahlombe avela asentasi kunemilente lengemuva. Libala Lelisa nsundvu lohhwabile ngetulu kwemtimba, bese letingaphansi letimhlophe nalelibanti lelinsundvu lotopele ngaphambi kwebuso lelichubekela kusuka emulenteni wangembili kuya emilenteni lengemuva. Lomsila lomhlophe lomfisha uneboya lobunsundvu. Ngasemuva inelibala lelimhlophe, lelinemugca lonsundvu longetulu kwemilente lengemuva. Timphondvo taletinsikati tincama kakhulu futsi timfishane kunaleto talendvuna.

Kudla kwawo

Ema Springboks adla kudla lokukhetsiwe, lekudla kwawo kufaka kudla kwetilwane lokuncono ngesikhatsi letinikwa ngaso. Tidla lokusetulu ngesikhatsi sesomiso ikakhulu sidla emva kwetimvula lapho tjani lobuluhlata busahluma. Titsandza timbali letiphuma etihlahleni letimfisha, bese tinatsa emanti kahle, kepha uma emanti lavulekile angatfolwa, tindlela tekutfola emanti tentiwa ngekudla timphandze letinemanti.

Kwakhiwa

Kuhlanganiswa kubekelwe kulinye noma mabili emaviki, noma nje lesilwane sikwati kuhlangana noma ngasiphi sikhatsi emnyakeni. Emva kwekumitsa emaviki lamashumi lamabili nesihlanu litfole linye liyatalwa. Ematfole ayafihlwa emalanga lamabili nakacedvwa kutalwa. Lamangengi lamasikati ahlangana njalo ngemnyaka, lamanye kabili. Lamancane alunyulwa nasekanetinyanga letine bese lamasikati angina eesigabeni sekukhula nakanetinyanga letisikhombisa ngebudzala.

Kutiphatsa Kwato

Ngulamadvuna kuphela latfola ematfuba endzawo yekuhlangana. Lokunconotwako yindzawo yalamadvuna, lacolela kutihlalela etindzaweni ato. Umhlambi lohlangene uyakhululeka.

Indzawo yato

Springbok sihlala endzaweni lelikhuni lengacondzakali kahle. Tindzawo letivulekile letinemhlaba, tibi letakheka emifuleni leyomile netjani lobufisha. Tibalekela tindzawo tetjani lobudze.

Lapho titfolwa khona

Springbok yinyamatane lelahliwe elukhalweni nase nshonalanga yetindzawo tase Ningizimu Afrika. Leminye imihlambi akhululekile kuyaluka etindzaweni tato temvelo, kepha incumbi yawo nyalo atfolwa emapulazini nasendzaweni legcina tilwane.

Luhla lolubhaliwe

Springbok ngetinombolo taso letimakhulu naletinkhulungwane tiyaluka sigodzi lesomile saseNingizimu Afrika ngesikhatsi sekucala sekufika kwetilwane letinsha, kepha imihlambi iphangiswe yasuswa bese kuletinsuku titfolwa etindzaweni letivikelekile nakumapulazi. Licembu Lesive lerugby lalaNingizimu Afrika latiwa ngekutsi ngema Springboks.