Springbok
Iqina

© Nigel J Dennis

Igama

Iqina [Antidorcas marsupialis]

Ukuvela nokwakheka

Eziduna zinesilinganiso sobudisi obubalelwa emakhilogremuni amasumi amahlanu (50 kg), kuthi ezisikazi zona zibe nesilinganiso esimakhilogremu amasumi amathathu nekhomba (37 kg). Umbala womzimbayo odosa amehlo wenza bonyana zikhumbuleke nofana zibonakale lula. Amahlombazo abonakala aphasi kuneenyonga zemuva. Inombala othanda ukuba bomvana encenyeni esehla yomzimba, kuthi ngaphasi ibemhlophe, kanye nomuda wombala ozotho okumnyama obanzi otholakala emahlangothini, odwebeke ukusuka emlenzeni wangaphambili ukuya esithomeni somlenze wangemva. Inomsila omhlophe onamaboya amanengi nofana omaruthuruthu. Inyonga yemuva yakheke ngesakhiwo samahlangothi amathathu, amabili wakhona alinganako, inamabala amhlophe, azombelezwe mumuda ombala ozotho okunzima owande khulu ngehla kwenyonga yemva le. Iimpondo zalezo ezisikazi zimatsikana begodu zifitjhana kunalezo zeduna.

Ukudla

Zimhlobo weenyamazana ezikhetha khulu kilokho ezikudlako, ukudla kwazo kufaka hlangana ukudla komhlobo weenlwani zomndeni lo kesinye nesinye isikahti nakukhona. Zivamise ukukhamba zidobha ukudla ngesikhathi sesomiso begodu ziruthula notjani ngemva kwesikhathi sezulu nalokha nakutlhurhako. Zidla amathuthumbo afana nomhlobo we-Acacia, bezisele amanzi khulu, kodwana lokha kunganamanzi zivamise ukudla iimilo nemirabu ezimumethe amanzi amanengi ukwenzela ukufeza iindingo zamanzi.

Ukuzala nokukhulisa

Ukujarhana kwazo kuphela ngemva kwesikhathi esiyiveke nofana mbili, nanyana umhlobo lo ukghona ukuzala kesinye nesinye isikathi sonyaka. Zivamise ukuzala ilamjana linye ngemva kwesikhathi sekambiso yokumitha esiziimveke ezimasumi amabili nahlanu. Amalamjana avamise ukufihlwa emalangeni amabili wokuthoma azelwe. Ezinengi eziduna zivamise ukuzala unyaka nonyaka ezinye zazo zizala kabili ngonyaka. Zivamise ukuphuhlisa amalamjana ibele eenyangeni ezine zokuthoma, kuthi asikazi alungele ukujarhwa nakaneenyanga ezilikhomba.

Ukuziphatha

Ngeziduna kwaphela ezakha iinfunda ngokwenzela amathuba wokujarha. Eziduna zizwana nokuhlala zodwa ngesikhathi eemfundeni zazo. Ukwakhiwa komhlambi kulula khulu.

Indawo yokuhlala

Zihlala endaweni engakarisika nengafuniseleki lula. Iindawo ezande ngezakhamzimba ezibizwa ama-calcareous pans, emadamini omileko kanye netjanini obufitjhani bomhlobo we-savannah.

Lapho zitholakala khona

Inyamazana le imhlobo owande khulu emndenini yomhlobeni weempunzi ezisekabeni kanye netjhingalanga yeencenye zeSewula Afrika. Eminye imihlambi isakhululekile begodu isikghona ukutjhagala eendaweni zayo zeemvelo, kodwana inengi lazo libuthelelwe emaplasini kanye neencinwini. Zijayeleke khulu enarheni, eemfundeni kanye neenciwini zeembandana zangeqadi zeSewula Afrika.

Ibuthelelolwazi ngomangwazo

Iinyamazeni zikhe zatjhagala khulu eendaweni ezinganazulu seSewula ye-Afrika eminyakeni emakhulu weenkulungwana, nangesikhathi sokufika kwabahlali bokuthoma, kodwana imihlambazo yahlukaniswa nofana yoniwa begodu namhlanje zitholakala kwaphela eendaweni eziphephileko kanye nemaplasini. Isiqhema se-rugby yeSewula Afrika sibizwa ngayo inyamazana le (Springboks).