Springbok
Tshepe

© Nigel J Dennis

Leina

Tshepe [antidorcas marsupialis]

Ponalo

Diphooko di ka ba boima bja go fihla go dikilograma tše 50, le ditshadi fela go dikilograma tše ka bago 37. Mmala wa tšona o botse o dira gore di bonale gabonolo. Magetla a hlagelela ka fase ga ka morago ga yona. E putswa bja bokhwibidu ka mmala ka godimo ga mmele, ka fase ke ye tšhweu le bo putswa bjo bokoto bjo fifetšego ya methalo ka mathoko go tloga maotong go ya go a ka morago. Mosela o mošweu wa ngata ye boputswa. Dinoka di swailwe ka segaswa sa kgutlotharo se se šweu, ka gare ga boputswa bo fifetsego ak ntlha godimo ga karolo ya ka morago. Dinaka tša tshadi ke tše di sese e bile di kopana go a diphooko.

Tswalo

Go ya mosemeng go lekantšheditšwe beke e tee goba tše pedi, le ge e le gore sephidi se se kgona tswadišo ka nako efe goba efe ya ngwaga. Ka morago ga nako ya go duša ya dibeke tše 25 konyana e tee e a belegwa. Dikwana di khutišwa matšatši a mabedi ka morago ga matswalo. Bontšhi bja ditshadi di na le tswadišo ya ngwaga o mongwe le o mongwe, tše dingwe di tswala ga bedi. Dikwaan di kgwešwa ka sebaka se se ka bago dikgwedi tše nne le ditshadi di loketšwe go tsena ka mosemeng ka dikgwedi tše šupago.

Boitshwaro

Ke diphooko fela tše hloma dibaka tša mabaka a tša moseme. Ntle le diphooko tša selete, tšeo di phelago di noši dibakeng tša tšona. Tlhamo ya mohlape e a fetogafetoga.

Madulohlago

Ditshepe di dual mo lefelong le šoro ya go se laolege. Di rata lefelo la go ba le mabu a go swana le kalaka, noka ye e omilego mathokong le bjang bjo bo kopana a ngatangatana. Di ila mafelo a bjang bjo botelele.

Moo di hwetšwago gona

Tshepe ke phoofolo ya go gwetšwagala ka bontšhi go feta go leloko la dipudi tša lešoka ka bogare le Bodikela bja Aforika Borwa. Mehlape ye mengwe e sa šika ka bolokologi ya ka gare ga mafelo a hlago, eupša bontšhi bja tšona di kampetšwe ka mafelong a bolemerui le a ikgethilego. Ke dilo tša go tlwaelega mo mafelong a mantšhi setšhabeng sa Aforika Borwa, wa porofense le mafelong a poraefete.

Ka boripana

Ditshepe ka makgolokgolo a dikete di be di sepela dileteng tša Aforika ye ka Borwa ka tša go omelela, ge bfihli ba moše ba go fihla, eupša ba fihlile ka go di bolaya ka bontšhi le lehono ke fela ka mafelong ao a šireleditšwego a le ka mafelong a bolemerui. Sehlopha sa Rugby sa Bosetšhaba sa Aforika Borwa di tsebjago bjalo ka tšona.