Spotted Thick-Toed Gecko

© Tyrone Ping

Ligama

Spotted Thick-Toed Gecko noma Spotted Gecko (Pachydactylus maculates) (Sibankhwa)

Lihlangotsi

Reptilia

Kucondzisa

Squamata

Umndeni

Gekkonidae

Budze balensikati

Emashumi lasihlanu nesiphohlongo ema mm

Budze balendvuna

Emashumi lamane nesiphohlongo ema mm

Inchazelo

Sincane, sibankhwa lesinesizotsa lesinemtimba losidudla noma lomkhulu nemphumulo leyindingilizi. Umhlane waso umphunga loya kumphunga losantfutfu losansundvu, nemalayini lamane, emacabhacabha lamnyama langasiko mhlophe ekugcineni phindze ivama kuhlangana kumabhande lagabancanko. Lesisu site libala lelimhlophe.

Kusakateka

Etindzaweni letingekhatsi tase Cape kusuka eSutherland, netifundza letiselugwini kusuka eKnysna kuya e Eastern Cape, Kwa-Zulu Natal, kuya eSwaziland kanye netindzawo letinkhulu letise Ningizimu yeMphumalanga lese Mpumalanga; munye umbhalo losuka dvutane kwe Mozambique.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Letinsikati titalela kusuka ngenyanga yeNyoni kuya kunyanga ye Ndlovana tiphindze titalele kusuka kumabili kuya kuletintsatfu tipatji letitfwala mabili emacandza lanetigogo leticinile ngasinye. Kufukamela kutsatsa emalanga lalikhulu kuya ekhulwini nemashumi lamabili.

Kudla kwawo

Tidla tilwanyana kanye netayobe.

Luhla loluhlanganisiwe

Le Sibankhwa semabala ngusinye saleto letatiwako letinengi letingetulu kwemashumi lamatsatfu ato la Ningizimu Afrika. Leti Tibankhwa titfolwa etindzaweni letinengana.