Spotted Thick-Toed Gecko
Imvanana

© Tyrone Ping

Igama

Imvanana (Spotted Thick-Toed Gecko or Spotted Gecko) [Pachydactylus maculates]

Isigaba

Reptilia

Irhemo/ umhlobo

Squamata

Umdenazo

Gekkonidae

Ubude besikazi

58 mm

Ubude beduna

48 mm

Ihlathululo

Mhlobo wemvanana omncani onomzimba ononileko kanye nepumudlwana ede. Umhlanayo umlotha okuqarheke ngombala ozotho, kanye nemida emine emide, amacatjhazana anzima anganancenye yesiphetho esimhlophe kesinye isikhathi ayahlangana bese kwakhe i-crossbands engalinganiko. Amathumbayo anombala omhlophe.

Ukwabeka nokusabalala kwazo

Zitholakala eendaweni ezimaphakathi we-escarpment weKapa ukusuka e-Sutherland kanye nesiphandeni seligu ukusuka e- Knysna ukuyela ePumalanga Kapa, KwaZulu-Natal ukuyokufika e-Swaziland kanye neSewula Pumalanga yeMpumalanga; kunerekhodi elilodwa lokugadangiswa ukutholakala enarheni ebomakhelana i-Mozambique.

Ukuhlangana neduna nokubekelisana

Ezisikazi ziyabekela ukusuka phakathi kwenyanga kaKhukhulamungu noMhlolanja begodu zibekela iinthukghu embilli ukuya kezintathu, kuthi linye iqanda libe namaqephe amabili aqinileko. Ukufukama kuthatha amalanga alikhulu ukuya kalikhulu namasumi amabili.

Ukudla/ idayethi

Zidla iinunwana ezincani kanye neenswebu

Ibuthelelolwazi ngomangwazo

Lomhlobo wemvanana ejayelekileko enemihlobo engaphezu kemasumi amathathu eSewula ye-Afrika. Imihlobo le yeemvana itholakala inamakhaya wemihlobo eminengi.