Snappers

© Jean Tresfon

Ligama lemndeni lelatiwako

Snappers

Ligama lesayensi

Lutjanidae

Linani

Ingangelimitha linye, silinganiso singemashumi lamatsatfu emasentimitha.

Kutiveta

Imitimba isandingilizi kuya kubudze lobuncama, ngasemaceleni ipatalele/tibhelekece. Luphiko lwemsila lujubekile noma luhlukene lokuyaphansi. Ineluphiko loluhamba lodvwa. Inhloko ivama kucija kuya ngasemlonyeni. Libala liyehlukana kusuka kumttfubi lokhanyako, mhlophe, isiliva kanye naluhlata losasibhakabhaka lowenta libhande leliya kubovana-lonsundvu noma mnyama namhlophe.

Satiso setintfo

Lomndeni we Lutjanidae ufaka luhlobo lunye nemacembu etilwane letisikhombisa. Titfolwa ngemacembu lamakhulu ematjeni. Titingela kakhulu ebusuku, nonome emehlo ayo lamakhulu asetilwaneni letinengi. Tinematinyo ngtulu kwemilomo yato laluma /hlafuna tilwane. Tisakateke emantini lavulekile emifuleni/elwandle.

Kudla kwato

Tidla tilwane letitfolwa elwandle kanye naletinye timfishi. Letinye tilwane tidla titjalo netilwane letincane letindanda emantini.

Kusakateka

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza nasetindzaweni letinelwandle letishisako mhlabeni wonkhe.

Tilwane letatiwako

Bluebanded snapper - Lutjanus kasmira
Emperor snappers - Lutjanus sebae
Humpback snapper - Lutjanus gibbus