Snappers

© Jean Tresfon

Igama lomndenazo elijayelekileko

Snappers

Igama lesayensi

Lutjanidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe yimitha yinye, ubuncani bazo ziba masenthimitha amatjhumi amathathu.

Ikambiso Yokufanisa

Zinomhlobo wemizimba ebumbeke njengeqanda ukuya kemide, amahlangothazo apatalele. Imisilazo ihlukaniseke kabili nofana injengeforogo ebanzi. Inelungu linye ethaya ngalo langemhlana. Ihlokwayo ivamise ukuba ngenqophileko ukuyela emlonyeni. Imibalazo ihluka ukusuka kokhanya khulu okusarulana, omhlophe, osiliva, kanye nohlaza sasibhakabhaka ukuyela konamabala abovana okuqarheke ngozotho nofana anzima kanye namhlophe.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Lutjanidae wakhiwe mikhakhawo elitjhumi nekhomba kanye nemihlobazo eli-107. Zivamise ukutholakala ngomhlambi omkhulu hlangana neemilo zemanzini. Zizuma khulu ebusuku, begodu kungakho zinamehlo amakhulu emihlobenazo eminengi. Zinamazinyo encenyeni ephezulu yomlomo begodu zihlafunya ngawo lokho ezikubambako. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iinlwanyana ezithayako kanye neemfesana ezincani. Imihlobazo eminye idla ama-plankton.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Bluebanded snapper - Lutjanus kasmira
Emperor snappers - Lutjanus sebae
Humpback snapper - Lutjanus gibbus