Sea Fans
Sikhokhamoya Selwandle

© Jean Tresfon

Ligama lemndeni lelatiwako

Sikhokhamoya selwandle (sea fans)

Ligama lelinye lelatiwako

Gorgonians

Ligama lesayensi

Gorgonacea

Linani

Ingangemamitha lasihlanu.

Kutiveta

Time ticondze etulu, kupatalala lokumagala ematje lamalula labukeka njengesikhokha moya. Tilwane tichazeka ngalendlela letiphuma ngayo. Libala liyahluka kepha lelibovu, luphuti nalelimtfubi linemandla.

Satiso setintfo

Indlela ye Gorgonacea ngiyona yodvwa yaletine tindlela te Octocorralia, lefaka ematje lalula, emapeni elwandle kanye netiswebhu telwandle. Tinhlobo letihlukene tetimphondvo letingatsi matsambo. Ema polyps anetincenye temtimba letilula letisiphohlongo.
Uma ema pol-yps anwebeke/aluleke ngalokuphelele, lesikhokhamoya sivela sineboya. Letinye tilwane tine zooanthellae, lekutisita ngekudla. Emahhashi aselwandle lamafisha kanye netimfishi tetinkhanyeti tivame kutfolwa elwandle lesikhokha moya. Tikhicita ngemacandza.

Kudla kwato

Tidla titjalo netilwane letincane letindanda ngetulu kwemanti.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza kanye nemalwandle lasetindzaweni letishisako emhlabeni wonkhe.