Sea Fans

© Jean Tresfon

Igama lomndenazo elijayelekileko

Sea fans

Elinye igama ebizwa ngalo

Gorgonians

Igama lesayensi

Gorgonacea

Ubungako

Ingakhula beyibe mamitha amahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Ikhula ijame thwi, inamagatja athambahambileko nabonakala kwanga sivutheli moya (fan). Imihlobazo ihlukaniseka ngendlela ezibanamagatja ngayo. Imibalazo iyahluka kodwana obovu, o-orentji kanye nosarulana ngevame khulu.

Ilwazi Elivamileko

Irhemo lama-Gorgonacea lihlangani nerhemo lemine yama-Octocorralia, efaka hlangana amatjana athambathambileko, ama-sea pens kanye nama-sea whip. Zibumbeke ngendlela enesakhiwo esifana nephondo. Ebukhulwini bazo ziba neencenye ezibunane eziyinyama enganamathambo.
Lokha inyama ekukhulunywa ngoyo le sele ikhule yaluleka ngokwaneleko, incenye efana nesivuthela moya ibonakala imaruthuruthu. Eminye yemihlobazo zinencenye esibizwa nge-zooanthella, nekungiyo esiza khulu ngokukhiqizwa kokudla. Lezo ezibizwa ngama-Pygmy seahorses kanye nama-Brittlestars kanengi zitholakala phezu kwama-sea fans. Isapho lazo landiswa kurhatjha imbewazo.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ama-plankton.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Giant fan coral (Anella mollis)
Sea fan (Acabaria sinaica)
Sinuous sea fan (Eunicella tricoronata)