Sea Clams

Ligama lemndeni lelatiwako

Sea clams

Ligama lesayensi

Bivalvia

Linani

Ingu 1,2 ngemamitha.

Kutiveta

Timbili tindzawo letifanako, nelibhande lelicinile lelibambise letigogo letivaliwe. Indzawo lesegcineni levulekile ingaba ngu zig-zag/igwenje, icondze noma imise kwa S. libala livame kuba nsundvu lokhanyako noma lomnyama. Incenye yemtimba lekhulako etigogweni isetjentiselwa kubhaca/kuyenga.

Satiso setintfo

Likilasi le Bivalvia licuketse tilwane letingetulu kwentinkhulungwane letimashumi lamatsatfu. Loku kufaka ema scallops, clams,oysters kanye nema mussels. Ema Bivalves ayafanana ngekuma-emahhafu ayafna ncamashi. Lamanye angcwabeke esihlabatsini bese lamanye asime etulu. Nguletincane kuphela letingabhukusha. Incumbi yalokutsiwa ku‘ngadliwa’ ngekhatsi ngema gonads (tinhlayiya letikhicitwako). Kukhicita kwengcela emantini lavulekile. Timbalwa letikhokha emacandza lamanengi.

Kudla kwato

Tidla titjalo netilwanye letincane letindanda ngetulu kwemanti tiphindze tidle ngetisefo.

Kusakata

Tivela kumalwandle onkhe lakhona emhlabeni.

Tilwane letatiwako

Giant clam (Tridacna maxima)
Thorny oyster (Spondylus sp.)
Zig zag oyster (Lopha folium)