Sea Clams

Igama lomndenazo elijayelekileko

Sea clams

Igama lesayensi

Bivalvia

Ubukhulu

Ingakhula beyibe yi-1,2 m.

Ikambiso Yokufanisa

Zinamahlangothi amabili ezifaniseka ngawo, ngokuthi kuba nemisipha eyenza umsebenzi owodwa obambe isivalo seqephe layo. Incenye yalo evulekileko, ivame ukuba mazombe, inqophe nofana yakheke njengeledere u-S. Imibalazo kanengi ibazotho okukhanyako nofana onzima. Lokho okukhula phezu kweqephe lazo kuzisebenzela ukuzifihla.

Ilwazi Elivamileko

Isigaba sama-Bivalvia simumethe imihlobazo engaphezu kwe-30 000. Imihlobo le ifaka hlangana ama-scallops, clams, oysters kanye nama-mussels. Ama-Bivalves abumbene ngokunzinzileko – isiquntu sazo zifana poro. Ezinye zazo zibulungeka esandeni kuthi ezinye zibe lapho kumila khona iimilo zemanzini. Ziimbalwa ezikghona ukuthaya. Inengi lalokho okudlekako ngaphakathi kwazo zizitho ezidlala indima yokuzala amadzinyana. Ziba namadzinyana ngokubekela eendaweni ezimalwandle avulekileko. Ziimbalwa eziqoqosela amaqandazo ngendeni.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ama-plankton kanye nangokukhetha khulu kilokho ezikudlako.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle.

Imihlobazo ejayelekileko

Giant clam (Tridacna maxima)
Thorny oyster (Spondylus sp.)
Zig zag oyster (Lopha folium)