Rainbow Skink
Umgololo Wemushi wenkosazana

© Tyrone Ping

Ligama

Mabuya -Wemalayini Lasihlanu, Umgololo wemushi wenkosazana noma Umushi Wenkosazana – Mabuya (Trachylepis margaritifera)

Lihlangotsi

Reptilia

Kucondzisa

Squamata

Umndeni

Scincidae

Letinye tetilwane

Tintsatfu tinhlobo taletilwane temabuya yemalayini lasihlanu lene silwane lesake saabakhona iMabuya quinquetaeniata margaritifera lesaka sanikwa sitfombo lesigcwele ngemanyaka wa 1998. Trachylepis quinquetaeniata quinquetaeniata/ Trachylepis quinquetaeniata langheldi/ Trachylepis quinquetaeniata riggenbachi.

Budze

Emashumi lasiphohlongo nesihlanu kuya ekhulwini nelishumi ngema mm

Inchazelo

Lomkhulu, lonemabala lamahle umgololo lonalokuncane, lokungabonakali lokulifasitelo kulinye lijwabu leliso ngentansi. Imikhono nemilente yangembili lemidze kanye neyangemuva iyecela uma icindzeteleke emtimbeni. Imibala yehlukahlukene, kushiyana ngebulili nangemunyaka wayo.

Kusakateka

Le Mabuya lenemalayini lasihlanu itfolakala Kwa-Zulu Natal, ngase Lowveld kanye nase Zimbabwe kuya e Algeria kanye nase Senegal.

Kwakhiwa

Lensikati yakhona italela emacandza lasitfupha kuya kulalishumi ngesikhatsi sasehlobo. Lemincane ichobosela emva kwemashumi lasitfupha nakunye kuya kumashumi lasitfupha nakubili emalanga. Kungenteka kutsi mabili ashayisane latalelwako ngesikhatsi sinye, ikakhulu kuletisenyakatfo.

Kudla kwayo

le Mabuya lenemalayini lasihlanu idla tilwanyana.