Rainbow Skink
Isibhadwa sezungu lekosi

© Tyrone Ping

Igama

Isibhadwa semida emihlanu nofana sezungu lesoki (Five-Lined Mabuya, Rainbow Skink or Rainbow – Mabuya) [Trachylepis margaritifera]

Isigaba

Reptilia

Irhemo

Squamata

Umndenazo

Scincidae

Imihlobo yakwabo

Kunemihlobo emithathu yakwabolesibhadwesi semida emihlanu emhlana, kunomunye umhlobo omdala nofana wangaphambilini owaziwa nge-Mabuya quinquetaeniata margaritifera waphiwa ubujamo bobuhlobo obuzeleko ngomnyaka ka-1988. Kanti-ke kunomunye umhlobo obizwa nge-Trachylepis quinquetaeniata quinquetaeniata / Trachylepis quinquetaeniata langheldi / Trachylepis quinquetaeniata riggenbachi.

Ubude

85 - 110 mm

Ihlathululo

Sibhadwa esikhulu, esinombala omuhle kanye neemvalo zamehlo ezikhanyelako kenye nenye incenye ephasi yelihlo. Imilenzalo yemuva kanye neyaphambili emide ngendlela elinganako ivame ukugobeka nayigandelelwe yahlanganiswa nomzimba. Imihlobo yemibalayo ihluka ngokuya ngobulili bayo neminyaka yobudala baso.

Ukwabeka nokusabalala kwazo

Umhlobo lo wesibhadwa utholakala esiFundeni saKwaZulu-Natal, eendaweni eziphasi kanye nenarheni ye-Zimbabwe ukuyela e-Algeria kanye ne-Senegal.

Ukuhlangana neduna nokubekelisana

Esisikazi sibekela amaqanda asithandathu ukuya kalisumi ehlobo. Ziqoqosela amadzinyana ngemva kwamalanga amasumi asithandathu nanye ukuyela kamasumi asithandathu nambili. Kunekghonakalo yokobana zibekele kabili kesinye nesinye isikhathi sonyaka, khulukhulu kilezo ezisetlhagwini.

Ukudla

Isibhadwesi siphila ngokudla khulu iinunwana.