Pride of de Kaap
Ligcabho le de Kaap

© Roger de la Harpe

Ligama

Ligcabho le de Kaap

Ligama Lelathini

Bauhinia galpinii

Inchazelo

Tinetindlela yemacembe lamabili lamise kwendlebe noma emacembe latimphiko lanebubanti lobumashumi lasitfupha ema mm. sikhatsi lesingiso sekuphuma kwetimbali yinyanga yeNdlovu Lenkhulu nenyanga yaMabasa, kepha titjalo tona tingachakata kusuka ngenyanga yeLweti.
Lemibala yaletimbali ivama kuhambela kusuka kumtfubi losaphinki kuya kuluphuti na mtfubi kuya kumhlophe. Emabawa amise kwesigwedlo futsi aluleke ngemashumi lamane ema mm.

Indzawo

Le Bauhinia galpinii ingatfolwa ihluma etindzaweni letinemahlatsi.

Sitselo

Sigogo lesicinile, lesifana lelipulango sitfwala tindumbu letipatalele letincane.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Ngaphandle kwaleligama lelisho kutsi itfolwa esigodzini sase Cape lese Ningizimu Afrika, lesisitjalo kahle kahle sisuka etigodzini letishisako talelive. Yetsiwe isuselwa esigodzini se De Kaap lesendzaweni lesesifundzeni sase Mpumalanga eceleni kwe Mbombela (Nelspruit).
Lesitjalo sisakateke etigodzini letisemahlatsini alana eNingizimu Afrika bese, ngenca yebuhle bayo kanye nekukhululeka kwekukhula, nyalo itfolwa mhlaba wonkhe. Iphindze iyatiwa nge Afrikaans kutsi yi Vlam van die Vlakte lokuchaza kutsi ‘umlilo wendzawo’.