Pride of de Kaap
Boikgantšho bja Kapa

© Roger de la Harpe

Leina

Boikgantšho bja Kapa

Leina la Selatini

Bauhinia galpinii

Tlhalošo

Di na le pharologantšho ya direthepeu tše pedi goba mahlare a goba le mapheko ao a sa nago le bophara bja dimilimetara tše 60. Nako ya go thunya e ka Hlakola le Moranang, eupša dimela di ka be di šetše di thunya go tloga ka Dibatsela.
Mebala ya matšoba ka tlwaelo go tšwa go mehutahuta go tšwa go mmala wa Namune go ya go Salmon le boserolane le bošweu. Go petals di oar-shaped le botelele bja 40 mm.

Mafelo a Bodulo

Bauhinia galpinii e ka hwetšwa e gola mafelong a mašoka.

Dienywa

Diphotlwa tša go tiya, tša go swana le kutu e na dipeu tše mmalwa tša go ba sephaphathi.

Dintlha tša Naga

Ka ntle le go laetša ka leina la yona gore e hwetšwa ka seleteng sa Kapa ya Afrika Borwa, semela se se tšwa kudu dileteng tše borutho tša naga. E filwe leina la gore e tšwa Moeding wa Kapa wa go hwetšwa Profenseng ya Mpumalanga kgauswi le Mbombela [Nelspruit].
Semela se se phatlaladitšwe ka dileteng tša mašokeng a mehlare ya Aforika Borwa le, ka lebaka la bobotse le bonolo go e lema, bjale hwetšwa lefaseng ka bophara. Gape e tsebja ka Seafrikanse bjalo ka Vlam van die Vlakte go rago gore ‘kgabo ya nageng tša bophara’