Pride of de Kaap

© Roger de la Harpe

Igama

Pride of de Kaap

Igama lesi-Latin

Bauhinia galpinii

Ihlathululo

Anesakhiwo samakari arondo ngencenye ezimbili nofana ezimaphiko begodu zinobubanzi obungaba mamilimitha amasumi asithandathu. Isikhathi esikhulu sawo sokuthela nokutlhurha yinyanga kaNtaka kanye noSihlabantangana, kodwana ngenyanga kaSinyikhama iimilo vane sele zitlhurhile.
Amabala wamathuthumbo la avame ukuhluka ukusuka ko-salmon ukuya ko-orentji kanye nosarulana ukuya komhlophe. Incenye yethuthumbeli ebizwa nge-petals inesakhiwo se-oar-shaped begodu inobude obungaba mamilimitha amasumi amane.

Indawalo Yemvelo

I-Bauhinia galpinii lingatholakala limila eendaweni ezimahlathi.

Isithelo

Iqephe eliqinileko nelisigodo limumatha iimbewu ezimbalwa ezisipara.

Ibuthelelolwazi Ngomangwawo

Nanyana igama laso lihlongoza bonyana litholakala eemphandeni zeKapa eSewula Afrika, isitjalwesi kuhlukuhle sibuya eendaweni ezifuthumeleko zenarha. Sithiyelelwe ngedonga i-De Kaap Valley elitholakala esiFundeni se-Mpumalanga eduze ne-Mbombela [Nelspruit].
Isitjalwesi sisabalele ngobubanzi emahlathini weSewula Afrika begodu, nangokubuhle balo ukutjalwa kwalo okuhle kwenzeka pheze umhlaba woke. Laziwa nangelimi le-Afrikaans ukuthi yi-Vlam van die Vlakte okuhlathulula ilangabu lemabaleni ‘flame of the plains’.