Pinot Noir

© Glenneis Kriel

Inchazelo

iPinot noir yinhlobo yeliwayini lemagilebisi lelihlanganiswe nalamanye asemhlabeni ladulile kanye nemawayini lanetinhlatse. Leligama, lisukela emagameni eFrench lasho “sihlahla lesiluhlata” kanye “nalesimunyama” sisho kumisa kwencumbi/kuhlangana kwemagala emagilebisi lamelele sihlahla secone kanye nelibala lelitopele lemagungumence.

iPinot noir yatiwa kutsi nguyinye yaletindzala temndeni we Pinot. Kubekiswa kutsi kuguculwa kwema Pinot noir lamashumi lamabili kuyenteka/kukhona, lokusho kutsi iPinot gris kanye nePinot blanc nawo ayatfutfukiswa la Ningizimu Afrika, noma kusetikalini letincane.

Lapho Ivela Khona

IPinot noir itfutfukiswe eBurgundy eFrance kusuka ngesikhatsi sekucala sasendvulo. Lining lekudvuma kwayo inikelwe kuma Cistercian monks ase Burgundy, lapho ngetikhatsi letiphakatsi, bahlanyela emavini nomakuphi lapho bakha khona inkonzo. Ngetulu kwema vintage lalikhulu, lamamonk atsatsa imibhalo yetintfo letibhaliwe lelapho khona babhala letindzawo letinalamavini labonakalako.

Lama monki abese akha umphumela wekucala wemhlaba wekuvuna abese atala lisu lelitsi inhlobo levelako leveta imicro kanye nemacro ngesimo salendzawo, kutsiwa yona yi “nhlanganhlangano” ngalendlela leyihlanyelwa ngayo. Lamasontfo lanemavini awo asakatwa kumendeni lese Burgundy ngesikhatsi sengucuko yema French ngesikhatsi semnyaka wa 1789.

Noma kunika lenhlobo ngendlela yekukhula, kukhicita kukhulile kulamanye emave eminyakeni lehambile njengoba incumbi yebakhi bewayini bazama kutfola lizinga lelisetulu lewayini njengoba kunjalo kuwayini wase Burgundy. iPinot noir ihambe kusuka eshumini nakutsatfu yaya kusikhombisa kulehlanyelwako emkhatsini wemnyaka wa 1990 na 2010.

Lamanye Emagama

Lenhlobo iphindze ibekiswe njenge Spatburgunder lese Germany, Brazil nase Canada; Pinot Nero noma Blauburgunder lese Greece, Hungary nase Italy; noma Burgundac eUnited States kanye nase Yugoslavia.

Kukhicita eNingizimu Afrika

Phrofesa Abraham Izak Perold wahambisa sicu se Swiss BK5 Pinot noir ngesikhatsi sa1920 kanye neMuratie eStellenbosch labalekucala lipulazi ekuhlanyeleni lenhlobo nga 1927. Lenhlobo ngalesosikhatsi yahluphela kutsatsela etindzaweni letinye kunase Stellebosch, ngenca yekunaka kakhulu ekukhiciteni bukhulu bewayini esikhundleni selizinga lewayini.

Lendlela yekota, leyatiswa ekupheleni kwa 1950, nayo yavumela kukhula kwemkhicito. Phakatsi kwemnyaka wa 1970, Tim Hamilton Russel wase Hamilton Russel Wines lese Hemel-en-Aarde Valley wadlala indzima lenkhulu kakhulu ekuchacheni liciniso lelingilo nge Pinot Noir kulelive, watsi nakenta sincumo sekukhicita lenhlobo ngaphandle kwale ndlela yekota kanye nalokutsi sicu lebesikhona sasibukwe ekukhiciteni kwetinhlase hhayi liwayini lasetafuleni.

Ngekubambisana nalobekakha naye liwayini, Peter Finlayson, Russel wakhombisa kutsi iHemel-en-Aarde Valley kutsi nguyona incono kuwayini yasetafuleni, yabakhona eNingizimu Afrika ngesikhatsi sa 1990. Kanyekanye nalokushintja kwekukhicita liwayini lelisetulu, leticu letinsha takhokha kutsi etigodzini letiningi yaphuma lenhlobo, kufaka ekhatsi iElgin, Doring Bay kanye ne Franschoek. Profesa Perold wahlanganisa iPinot noir ne Cinsaut wakhicita inhlobo ye Pinotage lenguyona yase Ningizumu Afrika.

Tigodzi Letikhicitako

Lendzawo lengaphansi kwe Pinot noir la Ningizimu Afrika ikhule ngekumelela 0,8 % yendzawo yonkhe iphelele ngaphansi kwemkhicito wemagilebisi ewayini kuya ku 1,2% nga 2016. Noma lenhlobo ihlanyelwa kutotonkhe letindzawo letikhicitako, lendzawo lenkhulu lengaphansi kwalamavini ise Cape South Coast, ilandzelwa yi Stellenbosch, Robertson kanye ne Paarl. Lenhlobo ikhula etindzaweni letipholile lapho khona umhlaba ulungele kulima.

Kukhula/Kuhluma

iPinot noir ikhula kancane kundzawo lephansi. Lomkhicito uhambela emkhatsini wema t/ha lasiphohlongo kuya kuma t/ha lalishumi nakune, kepha kutsela kumele kugcinwe kuphansi kwentela kukhulisa lizinga lalewayini.

Kuvutfwa

Emagilebisi avutfwa ngesikhatsi lesisemkhatsini, kusuka kuhhafu wekucala wenyanga yeNdlovana.

Emagungumence

Lamagungumence mancane, acishe abeyindingilizi nemibala lahambela emkhatsini waleliluhlata losasibhakabhaka kuya kulukhwebeletane kanye nalelimnyama. Lesigogo sincama futsi silukhuni, ibelenyama yaso ilula, iyanongotela phindze inejusi.

Emacembe

Lamacembe asemkhatsini kuya kulamakhulu, iyindingilizi futsi igcwele noma ilicembe lelihlukene katsatfu.

Tilokatane Nemagciwane

Lenhlobo ibheke phansi kunekushiswa lilanga, tifo, emagciwane kanye nekubola. Kuvutfwa lokusheshako kuyinika inakwe noma idliwe tinyoni.

Kusetjentiswa

iPinot noir la Ningizimu Afrika isetjentiswa ekukhiciteni liwayini letinhlase nalelisetulu. Ingaphindze ihlanganiswe naletinye tinhlobo letiningi, lekusho kutsi iChardonnay ne Pinot Meunier tinhlobo letatiwako.

Kunambitsa/Kuvelela

Kunambitsa kwayo sekuphelele kwe Pinot noir kuvelelwa tinhlobo letiningi, kufaka nalendzawo lekhicitwa kiyo, le macro kanye nemicro ngesimo selitulu, ngalendlela lamavini anakwe ngakhona kanye nendlela lewayini ikhicitwa ngakhona.

Lamawayini lamancane anganambitsisa kwetitselo letibovu, njenge raspberries, plums,cranberries kanye nema cherries, lelapho lewayini nayikhula ivama kukhula emhlabeni, netinshwana tetifo, emakhowa esiganga, inyama lephilile kanye netinongo.

Translated by Phindile Malotana