Ornate Sandveld Lizard

© Tyrone Ping

Ligama

Ornate Sandveld Lizard (Nucras ornata)

Luhla Lolutsetfwe

Luhlangotsi: Reptilia
Kucondzisa: Squamata
Umndeni: Lacertidae
Budze Lensikati: Emashumi lasikhombisa kuya kumashumi lasiphohlongo nesihlanu ngema mm
Budze Lendvuna: Emashumi lasikhombisa kuya kumashumi lasiphohlongo nesihlani ngema mm

Inchazelo

Le ornate sandveld lizard nguholoholo lomkhulu lonemibhalo lemabadlana kulamadzala. Labasebancane bamnyamana losansundvu ngasemuva kanye nemigca lemitsatfu. Labadzala bansundvu nemabadlana langakajwayeleki lamnyama. Imigca lencama lemibili legijima ngasemuva.

Kusakateka

Kusuka entsabeni yaseLebombo, eNyakatfo yeZululand, kuya eSwaziland, Mpumalanga, Northern Gauteng, kanye nase Zimbabwe kuya eNingizimu yeZambia, Malawi kanye ne Rondo Plateau lese Ningizimu yeMphumalanga ye Tanzania.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Kusuka kulasihlanu kuya kulasikhombisa emacandza latalelwako ngesikhatsi selihlobo.

Kudla Kwato

Tilwanyana letinkhulu, kufaka ekhatsi imigololo kanye netintsetse.