Ornate Sandveld Lizard
Isibhadwa Sehlabathini

© Tyrone Ping

Igama

Isibhadwa sehlabathini, ornate sandveld lizard [Nucras ornata]

Iimbalobalo Ngepilwazo Ezirhunyziweko

Isigaba: Reptilia
Irhemo: Squamata
Umndenazo: Lacertidae
Ubude bezisikazi: 70 - 85 mm
Ubude beziduna: 70 - 85 mm

Ihlathululo

Umhlobo lo wesibhadwa mkhulu kemiinye yehlabathini begodu unamabala ahleleke ngesakhiwo esisodwa kilezo ezikulu. Amadzinyanazo anombala othanda ukuba nzima okuqarheke ngombala ozotho ngemhlana kanye nemida emithathu emide. Ezidala zinombala ozotho emhlana kanye namabala angakajayeleki anzima. Zinjalo nje zinemida emibili ematsikana eyehla nomgogodlha.

Ukwabeka Nokusabalala

Ukwabeka kwazo kuthoma ukusuka entabeni ebizwa i-Lebombo Mountains, eTlhagwini ye-Zululand, ukuya enarheni ye-Swaziland, Mpumalanga, eTlhagwini ye-Gauteng kanye ne-Zimbabwe Ukuyela eSewula ye-Zambia, Malawi, Rondo Plateau eSewula Pumalanga ye-Tanzania.

Ukuhlangana Neduna Nokubekelisana

Phakathi nehlobo zibekela amaqanda amahlanu ukuyela kalikhomba.

Ukudla/Idayethi

Zidla iinunwana ezikulu ezifana namasongololo kanye neentethe.