Mbeki akhuluma ngaMandela

© Eric Miller

Utimisela

Umengameli Thabo Mbeki lowakhuluma hulumende kanye nebantfu baseNingizimu Afrika nga2007 ngelisuku lokutalwa laNelson Mandela, watsi live kanye nemhlaba wonkhe uyatichenya ngekujabulela lisuku lekutalwa lemholi lomkhulu njenga Nelson Mandela.

Umengameli wakudzala Nelson Mandela ukhutsate iNingizimu Afrika, kanye nemhlaba wonkhe ngempilo yakhe, buholi bakhe, nekutikhandla kwakhe kulwa nahulumende welibandlululo, kwasho Mbeki.

Translated by Thandokuhle Motha

Bill Clinton on Mandela's Legacy

Umengameli lobeka phetse kadzeni eAmelica lowatiwa ngekutsi nguBill Clinton, uhloniphe Nelson Mandela enkhulumeni yakhe layitfule ngelisuku ...more