Bill Clinton akhuluma ngemisebenti yaMandela

© Eric Miller

Umuntfu Wabantfu

Umengameli lobeka phetse kadzeni eAmelica lowatiwa ngekutsi nguBill Clinton, uhloniphe Nelson Mandela enkhulumeni yakhe layitfule ngelisuku lekutalwa laMandela ngemunyaka wa2007. Avula umcimbi wekudvumisa mengameli wakudzala weANC Albert Luthuli kanye naye uMandela, emgcimbini bobanjwe eJozi.

Clinton wakhuluma watsi intfo lemcoka ngaMandela kutsi ngumuntfu webantfu kukakhulu kundlula kuhlukana. Kuhlukana kwetfu kuhle, kwenta imphilo ibe mnandzi, kepha buntfu betfu lobusihlanganisako kuhle kakhulu. Ngiko lokumcoka kakhulu ngemsebenti wakhe ngoba ngiko lokusemgangatfweni wetinkinga bantfwana betfu netitukulwane tetfu letitobhekana nato.

Mandela bekakhona kulona mcimbi kepha akakhulumanga.Clinton watsi kumcoka kutsi bantfu emhlabeni wonkhe kutsi bakhumbule futsi baphile ngemisebenti yaMandela lemihle. Watsi uyazama kutsi afike eNingizimu Afrika njalo ngemunyaka ngesikhatsi selisuku lekutalwa laMandela. Usuke afuna kubona umnganakhe futsi ubukela kuye etintfweni letinyenti latentako.

Translated by Thandokuhle Motha