Bill Clinton Ka Bohwa Ba Mandela

© Eric Miller

Botho Ba Go Hlakana

Mopresidente wa kgale wo a bitšwago Bill Clinton, o ile a fa Mndela seloba, ka mokete wa letšatši la matswalo la Mandela ka ngwaga wa 2007. Go butšwi pontšho ya segopotso, go gopola Mandela le Mopresidente wa kgale wa ANC, Chief Albert Luthuli kua dikantorong tša Nelson Mandela Foundation offices mo Johannesburg. Clinton o rile, selo se bohlokwa kudu ka ka bohwa bja Nelson Mandela ke gore, botho ba tlwaelego bo bohlokwa go feta phapano.

’ Phapano e botse, e dira gore bophelo bo kgahliše, e fela botho ge bo hlakane bo bohlokwa kudu. Se ke bohlokwa bja bohwa ba gagwe ka lebaka la gore ke bona bothata bjo bakaga mathata a mangwe, e bile ke bona bothata bjo bana le ditlogolo tša rena bo tlo hlakago le bona. Mandela o be a le gona tiragalong e fela ga se a bolela.

Clinton o ile a re, go be go le bohlokwa gore batho kamoka go tšwa mafaseng a go fapana ba gopole e bile ba phele ka taetšo ya bohwa bja Mandela e sego moya wa wona fela. O rile o lekila go tla mo Afrika Borwa ngwaga wo mongwe le wo mongwe, ka nako ya go keteka letšatši la matswalo la Mandela. 'Ke nyaka go bona mogwera wa ka kagobane ke yena o a ntutueditšego mo dilong kamoka tšeo ke di dirilego.

Translated by Lebogang Sewela