U-Bill Clinton ngeLifa likaMandela

© Eric Miller

Ubuntu Obuvamileko

Umongameli walokha we-United States u-Bill Clinton, uhloniphe uNelson Mandela ngesikhathi sokugidingwa kwelanga lakhe lokubelethwa ngomnyaka we-2007.

Wavula umqaliso wosikhumbuzo sakaMandela kanye noMongameli walokha we-ANC u-Chief Albert Luthuli ema-ofisini we-Nelson Mandela Foundation eJwanasbege, u-Clinton wathi incenye eqakatheke khulu yelifa likaMandela begade kukuthi ubuntu bomhlaba woke kuqakatheke ukudlula ukuhluka kwalo.

‘Ukuhluka kwethu kuhle khulu, kwenza ipilo ikarise khulu, kodwana ubuntu bethu buqakathe khulu. Kuyincenye eqakatheke khulu yelifa lakhe ngombana kusehliziyweni yayo yoke imiraro abentwana bethu kanye neenzukulwana ezizokuhlangabezana nayo.’UMandela waya emnyanyeni lo kodwana akhenge athule ikulumo.

U-Clinton wathi kuqakatheke khulu bonyana abantu umhlaba woke bakhumbule begodu baphile ngalokho ilifa likaMandela begade likutshwaya kungasi kwaphela ngommoya.

Uthe begade alinga ukuza eSewula Afrika qobe mnyaka ngesikhathi selanga lokubelethwa lakaMandela. ‘Ngifuna ukubona umnganami begodu ngombana begade amkhuthazami omkhulu kokunengi kwalokho esele ngikwenzileko’

Translated by Johannes Nkosinathi