Amezwi abuya kuMbeki ngoMandela

© Eric Miller

Ukuzimisela Okukhulu

UMongameli uThabo Mbeki, wafisela uNelson Mandela ilanga elihle lokubelethwa akhulumela urhulumende kanye nesitjhaba seSewula Africa ngonyaka we-2007, wathi inarha, nomhlaba unetjhudu ukugidinga ipilo yomdosi phambili onekgono kangaka wabantu.

Umengameli walokha u uNelson Mandela wakhuthaza iSewula Afrika, inarhakazi, nabantu bonke ngepilwakhe, ubudosi phambili bakhe kanye nokuzinikela kwakhe ekudephileko komzabalazwe wokulwisaneni nebandlululo, ngobulungiswa kanye nentando yenengi, kwatjho uMbeki.

Translated by Johannes Nkosinathi

Bill Clinton on Mandela's Legacy

Umongameli walokha we-United States u-Bill Clinton, uhloniphe uNelson Mandela ngesikhathi sokugidingwa kwelanga lakhe lokubelethwa ngomnyaka...more