Kunakekelwa Kwetilwane letincane tekufuywa

© Chris Daly

Kunakekela kufutfumala kulisu lelihle ekunakekeleni tilwane tekufuywa. Letincane letome kakhulu phindze tibenelutfuli kungenta kuphelelwa ngemanti kanye netinkinga tetifo, ibe tilwane letincane tome kakhulu tingaphasisa emagciwane kanye nekukhula kwefangali bese kwenta kuphuma kwe ammonia ngekukhicita. Labancane bantfwana bahambisa emazulumba laphakeme, kusha kwesikhumba, kushayiseka, kulahlwa kanye nekwehliswa.
Kwenta incumbi yebantfwana bekufuywa, tigaba tekufutfumala kumele tinakwe emkhatsini wemaphesenthi lamashumi lamabili kuya kumashumi lamabili nesihlanu. Uma lokugwele sandla kuputjutelwa ebholeni, lalabancane bayalandzela kancane. Kusho kutsi kumanti kakhulu umakuhlangana njengebhola futsi umakome kakhulu akuhlangani mbamba.

Tindlela tekunakekela

Kunakekela labancane kahle kucala ngekusebentisa tintfo tekwakha umbhedze letikahle. (Fundza kabanti ngetintfo tembhedze lana). letintfo kumele tifakwe kahle ngaphambi tisetjentiswe, njengoba kutobalukhuni kugwema tinkinga tebantfwana labancane labamanti umangabe lombhedze bowuvele ukhuntsile ngaphambi ubekwe endlini yemfuyo. Labanye balimi/bafuyi bayisakata endlini yemfuyo ngeliviki ngaphambi kufike tinyoni letinsha, kuciniseka kutsi komile.
Letintfo kumele tiguculwe njalonjalo kwentela kutsi tigcineke tomile futsi tigamuleke malula. Letinyoni titosita ngaloku ngekugeza ngelutfuli kanye nekunwayela kuletintfo.
Kwakha kwekunatsela kanye nekunakekela kuyincelencel nakuta ekunakekeleni labancane. Bafuyi kumele bahlole letintfo tekunatsela bese balungisa leletivutako emuva kwekususwa kwetinyoni phindze nangambi kwekufika kwetinyoni letinsha letitokwetfulwa kulendlela lensha yekukhicitwa. Lendlela kumele ihlolisiswe nasekucale kukhicita, kwenteka kulungisa timbobo nasetibonakele. Kanjalo nakutintfo letikhokha intfutfu kanye netintfo letikhokha lokupholile, lokungabese kwenta tinkinga tekumantisa labancane uma kunenkinga.
Kucitseka kwemanti kukwekunatsela kumele kugwenywe. Kukhulisa kwekunatsela kancane kancane kwentela kunciphisa kunatsa njengoba tinyoni tikhula tibatindzala, kutfolwe kutsi kunciphisa kufutfumala kwalabancane ngemaphesenthi lasikhombisa. Kwekunatsaela kumele babekwe ngendlela lelungile baphindze baklinwe kahle kwentela kuvikela kucitseka nekuciniseka kutsi kusebenta kahle. Labanatsa kancane kutfolwe kutsi bacitsa kancane futsi bamosha kancane kunalabo labanatsa kakhulu.
Kudla kunesisindvo ekufutfumaleni kwebantfwana ngetigaba, kusuka ngekudla kwetinongo letitsite, letifana neluswayi, ithatharikhi, lokusaluju lokutiyile, soya, amino acidi kanye nekudla lokungatsi kuyashoda, umatiphiwa ngetulu, kwenta tinyoni kutsi tinatse futsi tikhokhe emanti. Letinye taletinongo tingatfumela ekuhlanteni, lefutsi ngekungeta etigabeni tekufutfumala lokuphakeme lephindze kuchubela esigabeni senitrogen. Kukhatsateka kwekushisa kanye nekwekulapha lokunye kungaba nekutsikameteka lokufanako.
Kugcina lokuningi, inombolo yetinyoni letigciniwe ngesikwele selimitha, itabanesisindvo lesicondzile etigabeni talabancane labafutfumele. Kutomalukhuni kugcina lalabancane esigabeni lesikahle sekufutfumala uma lesitoko sisetulu kakhulu. Kusindza kwembhedze kwaletintfo letisetjentisiwe kutoba nenkinga lefanako. Umbhedze losakateke ancama kakhulu akakhoni kubamba kufutfumala lokuningi njengaloyo locinile. Lesisindvo saletintfo letisetjentisiwe tishiyana ngendzawo letikhicitelwe kuyo kanye netintfi letisetjentisiwe tembhedze.
Tindlela Tendzawo, simo selitulu lesimanti noma lesisemkhatsini, simo sekubandza noma emanti labutsene angenta bantfwana babemanti umangabe lendlu yemfuyo nalapho kungena khona umoya nekushisa ingasusi kufutfumala kahle. Tinkinga tekubutsana kumele tisuswe ngendlela lengiyo yekushisisa yalelibhilidi nendlela yekufaka emanti. Umoya nekushisa kumele kunakekelwe kahle kwentela kugcina timo tekushisa nekubandza ngendlela lekahle.

Translated by Phindile Malotana